MCID organizează în data de 05.12.2022, ora 10.00 concurs pentru ocuparea a 5 posturi contractuale, în cadrul Grupului Operativ pentru Implementarea și Monitorizarea Reformelor și Investițiilor privind Transformarea Digitală – Task Force

 

 

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării anunță organizarea unui concurs (interviu), în data de 05.12.2022, ora 10:00 (cu posibilitatea prelungirii până la 06.12.2022, în mod excepțional, în funcție de numărul de candidați selectați pentru proba de interviu), pentru ocuparea a 5 posturi vacante de natură contractuală, în afara organigramei MCID, pentru o perioadă determinată, respectiv până la data de 31.12.2026, în cadrul Grupului Operativ pentru Implementarea și Monitorizarea Reformelor și Investițiilor privind Transformarea Digitală – Task Force, după cum urmează: administrator baze de date - 2 posturi; inginer de sistem în informatică (specialist interoperabilitate) - 2 posturi;manager executiv - 1 post.

 

 

Concursul constă în două etape, după cum urmează:

  a) selecţia dosarelor de înscriere;

  b) proba de interviu - 05.12.2022, ora 10:00 (cu posibilitatea prelungirii până la 06.12.2022, în mod excepțional, în funcție de numărul de candidați selectați pentru proba de interviu). Proba se va desfășura la sediul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării,din str. Mendeleev nr. 21-25, sector 1, București.

Participă la proba interviului numai candidaţii declaraţi admişi la etapa de selecție a dosarelor.

 

Condiții generale:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

 

Condiții specifice, bibliografie și tematică:

 

 

Administrator baze de date - 2 posturi - funcție de execuție, studii superioare, program de lucru 8 h/zi la Task Force/MCID

 

Condiții specifice:

·      Studii superioare absolvite cu diplomă de licență;

·      Cunoștințe despre:

-     Administrarea bazelor de date relaționale si arhitectura internă de stocare și memorie;

-     Sisteme de operare;

-      Modele de implementare și migrare în cloud: IaaS, PaaS, SaaS.

·      Minim 2 ani experiență de lucru cu baze de date de tipul : MYSQL/ PostgreSQL/ Oracle/ Microsoft SQL Server/ NoSQL etc.;

·      Cunoașterea limbii engleze (citit, scris, vorbit) - nivel mediu;

·      Vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: nu este cazul.

 

Bibliografie:

1. IBM Database Administration – disponibilă la: https://www.ibm.com/docs/es/ssw_ibm_i_72/rzahf/rzahfpdf.pdf

2. Oracle Database Administrator’s Guide – disponibilă la: https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/12.2/admin/database-administrators-guide.pdf

3. MySQL Administrator – disponibilă la: https://downloads.mysql.com/docs/administrator-en.a4.pdf

4. PostgreSQL Administrator – disponibilă la: https://www.oreilly.com/library/view/postgresql-14-administration/9781803248974

5. O.U.G nr. 89/2022 privind înființarea, administrarea și dezvoltarea infrastructurilor și serviciilor informatice de tip cloud utilizate de autoritățile și instituțiile publice, rectificată;

6. Planul Național pentru Redresare și Reziliență, Componenta 7 - Transformare digitală – disponibil la: https://mfe.gov.ro/pnrr/.

 

Tematică:

·      Performanța și optimizarea bazelor de date;

·      Dezvoltarea de politici și practici pentru datele folosite;

·      Administrarea bazelor de date;

·      Organizarea Platformei de Cloud Guvernamental;

·      Reforme si investiții aferente Componentei 7 - Transformarea digitală din PNRR.

 

 

Inginer de sistem în informatică (specialist interoperabilitate) - 2 posturi,  funcție de execuție, studii  superioare, program de lucru 8 h/zi la Task Force/MCID

 

Condiții specifice:

· Studii superioare absolvite cu diplomă de licență;

· Cunoștințe despre:

- Sisteme de operare;

- Mașini virtuale;

- Rețele de calculatoare (Ethernet, LAN, WAN, TCP/IP);

- Modele de implementare și migrare în cloud : IaaS, PaaS, SaaS.

· Minim 2 ani experiență de lucru cu:

- Sisteme informatice de complexitate medie;

- Rețelistică.

· Cunoașterea limbii engleze (citit, scris, vorbit) - nivel mediu;

· Vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: nu este cazul.

 

 

Bibliografie:

1. Cloud Computing Tutorial – disponibil la: https://www.tutorialspoint.com/cloud_computing/cloud_computing_tutorial.pdf

2. Microsoft Windows Server Administration Essentials – disponibil la:

https://altair.pw/pub/doc/windows/Microsoft%20Windows%20Server%20Administration%20Essentials.pdf;

3. Cloud Computing: Concepts, Technology & Architecture by Zaigham Mahmood, Ricardo Puttini, Thomas Erl;

4. O.U.G. nr. 89/2022 privind înființarea, administrarea și dezvoltarea infrastructurilor și serviciilor informatice de tip cloud utilizate de autoritățile și instituțiile publice, rectificată;

5. Planul Național pentru Redresare și Reziliență, Componenta 7 - Transformare digitală – disponibil la: https://mfe.gov.ro/pnrr/.

 

Tematică:

·      Modelarea, analiza si dezvoltarea de sisteme informatice;

·      Arhitecturi de referință de Cloud;

·      Orchestrarea serviciilor în Cloud;

·      Organizarea Platformei de Cloud Guvernamental;

·      Reforme si investiții aferente Componentei 7 - Transformarea digitală din PNRR.

 

 

Manager executiv - 1 post, studii superioare, program de lucru 8 h/ zi la Task Force/MCID

 

 

Condiții specifice:

·      Studii de specialitate: studii universitare absolvite cu diplomă de licență;

·      Certificare în management de proiect, cu recunoaștere internațională (PMP, CAPM, CSM, PRINCE2 Practitioner etc.);

·      Experiență de minim 5 ani în managementul proiectelor de tehnologia informației, guvernamentale sau private;

·      Cunoașterea limbii engleze (citit, scris, vorbit) – nivel avansat;

·      Vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: nu este cazul.

 

 

Bibliografie:

1. H.G. nr. 371/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Cercetării, Inovării si Digitalizarii, cu modificarile și completările ulterioare;

2. Planul Național pentru Redresare și Reziliență, Componenta 7: Transformare digital, disponibil la: https://mfe.gov.ro/pnrr/;

3. O.U.G.  nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă, cu modificările și completările ulterioare;

4. O.U.G.  nr. 124/2021, privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă, cu modificările și completările ulterioare;

5. Regulamentul (UE) 2021/241 din 12 februarie 2021 de instituire a Mecanismului de redresare şi rezilienţă;

6. Regulamentul delegat (UE) 2021/2106 al Comisiei, din 28 septembrie 2021 de completare a Regulamentului (UE) 2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Mecanismului de redresare și reziliență prin stabilirea indicatorilor comuni și a elementelor detaliate ale tabloului de bord privind redresarea și reziliența;

7. Decizia de punere în aplicare a Consiliului, COM (2021) 608 final din 27.09.2021, de aprobare a evaluării planului de redresare și reziliență al României;

8. Ghid de bune practici în management de proiecte (Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației), disponibil la: https://www.mdlpa.ro/userfiles/ghid_MP.pdf;

9. Managementul Ciclului de Proiect (Institutul European din Romania), disponibil la: http://ier.gov.ro/wp-content/uploads/publicatii/Manual_PCM.pdf

 

Tematică:

· Atribuţiile Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării;

· Instituţiile şi organismele cu atribuţii în coordonarea, gestionarea şi controlul fondurilor acordate în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă;

· Managementul financiar al fondurilor europene aferente Mecanismului de redresare şi rezilienţă;

· Managementul, implementarea si raportarea în cadrul proiectelor finanțate din fonduri europene;

· Reforme și investiții aferente Componentei 7-Transformare digitală.

 

Dosarul de concurs:

Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care să conțină următoarele documente:

a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului;

d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate sau o declaraţie pe propria răspundere că are starea de sănătate corespunzătoare;

g) curriculum vitaeîn format Europass,cu prezentarea explicită a tuturor proiectelor relevantepostului pentru care candidează.

 

În cazul în care candidatul a depus, la înscriere, o declarație pe proprie răspundere privind starea de sănătate, acesta are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul adeverinței medicale, cel mai târziu până la data desfăşurării probei de interviu.

În cazul în care candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus, la înscriere, o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării probei de interviu.

 

Dosarul de înscriere în format electronic va conține copiile scanate ale tuturor documentelor care alcătuiesc dosarul de concurs, în format .pdf, și se transmit la adresele de email daniel.marinescu@research.gov.roși adrian.verde@research.gov.ro. Dosarele transmise în format electronic nu vor depași limita de 6 Mb; dosarele a căror dimensiune depășește limita de 6 Mb vor fi transmise prin we-transfer sau prin intermediul altor platforme similare, la adresele de e-mail indicate mai sus.

Documentele care alcătuiesc dosarul de înscriere în format electronic, prevăzute la lit. b), lit. c) și lit. d), precum și cazierul judiciar și adeverința medicală vor fi prezentate în original la proba interviu.

Dosarul de concurs se va numerota și va fi însoțit de cererea privind înscrierea la concurs.

Cererea de înscriere la concurs şi modelul de declaraţie pe propria răspundere se pun la dispoziţia candidaţilor prin secretariatul comisiei de concurs din cadrul ministerului sau pot fi accesate pe site-ul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, www.research.gov.ro, la secţiunea dedicată publicităţii concursului.

 

 

Dosarele de concurs  se transmit în format electronicla adresele de email daniel.marinescu@research.gov.roși adrian.verde@research.gov.ro sau se depun fizic, la sediul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării,din str. Mendeleev nr. 21-25, sector 1, București,în perioada 08.11.2022 - 21.11.2022, de luni până joi între orele 08.00-16.30, vineri între orele 08.00-14.00.

 

 

Date de contact ale secretariatului comisiei de concurs:

- Daniel Viorel MARINESCU - e-mail daniel.marinescu@research.gov.ro

- Adrian VERDE - e-mail adrian.verde@research.gov.ro

 

Documentele aferente concursului, respectiv anunțul cuprinzând condițiile generale și specifice, calendarul de desfășurare a concursului, bibliografia și tematica se vor publica pe site-ul MCID, www.research.gov.ro, și se vor afișa la sediul ministerului din str. Mendeleev nr. 21-25, sector 1, București.

 

Rezultatele selectării dosarelor de concurs se afișează cu mențiunea Admis sau Respins, însoțită de motivul respingerii dosarului, la sediul și pe site-ul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, www.research.gov.ro.

 

 

Criteriile de evaluare ale interviuluisunt:

1. Gradul de cunoaștere al domeniului de specialitate tehnică aferent digitalizării sau al cadrului legislativ relativ la gestionarea și implementarea PNRR și, după caz, capacitatea de a găsi soluții inovative la probleme, competență și experiență practică;

2. Capacitatea de analiză și sinteză, motivația candidatului, comportamentul în situațiile de criză, inițiativă și creativitate.

Primul criteriu are o pondere de 70%, iar al doilea o pondere de 30% din punctajul total de 100 de puncte. Se consideră admis candidatul care a obţinut cel mai mare punctaj dintre candidaţii care au concurat pentru acelaşi post, cu condiţia ca aceştia să fi obţinut punctajul minim de 70 de puncte.

Comunicarea rezultatelor la proba de interviu se face prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat şi a menţiunii "Admis" sau "Respins", prin afişarea la sediul și pe site-ul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, www.research.gov.ro.

 

 

Calendarul de desfășurare a concursului

Publicare anunț 

08.11.2022

Perioada de depunere dosare

08.11-21.11.2022

Selecția dosarelor de concurs

22.11.2022

Afișarea rezultatelor selecției dosarelor de concurs

22.11.2022

Depunere contestații selecție dosare

23.11.2022

Soluționare contestații selecție dosare

24.11.2022

Afișare contestații selecție dosare

25.11.2022

Susținere probă interviu

05.12.2022, ora 10 (cu posibilitatea prelungirii până la 06.12.2022, în mod excepțional, în funcție de numărul de candidați selectați pentru proba de interviu)

Afișarea rezultatelor probei interviu

07.12.2022

Depunerea  contestații la proba de interviu

08.12.2022

Soluționare contestații

09.12.2022

Afișare rezultate finale

09.12.2022


 

pdfCerere Inscriere

 

Modificat la: 2022-11-08 10:44:00
e-Cerere 544
e-Petiție