MCID organizează concurs în data de 25.10.2022, ora 10.00, pentru ocuparea a 2 posturi contractuale, în afara organigramei MCID, până la finalul lunii ianuarie 2023, în cadrul unitătii de implementare a Proiectului "Ro-NET"

 

 

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării organizează la sediul din str. I.D. Mendeleev nr. 21-25 sector 1 București, concurs în data de  25.10.2022, ora 10.00,  pentru ocuparea a 2 posturi vacante de natură contractuală, în afara organigramei MCID, pentru o perioadă determinată,respectiv până la finalul lunii ianuarie 2023, în cadrul unitătii de implementare a Proiectului "Ro-NET  - Construirea  unei  infrastructuri  naţionale  de  broadband  în   zonele  defavorizate,  prin utilizareafondurilorstructurale"

 

Având în vedere prevederile Legii nr.53/2003 – Codul Muncii (republicată), cu modificările și completările ulterioare,  Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării anunță organizarea unui concurs (proba practică), în data de 25.10.2022, ora 10.00,pentru ocuparea a 2 posturi vacante de natură contractuală, în afara organigramei MCID, pentru o perioadă determinată,respectiv până la finalul lunii ianuarie 2023, astfel:

 

Concurs de recrutare, 2 posturi contractuale,perioadă determinată, respectiv până la finalul lunii ianuarie 2023, în cadrul unitătii de implementare a Proiectului "Ro-NET - Construirea unei infrastructuri  naţionale  de  broadband  în   zonele  defavorizate,  prin utilizareafondurilorstructurale", în afara organigramei:

 

 

Condiții generale:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

 

 

A.  Funcție execuție

1. Denumire post:

Expert contabil, 1 post contractual, studii  superioare,  program de lucru 8 h/ zi.

 

2. Condiții specifice:

- Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă in domeniul economic; 

-  vechime în specialitatea studiilor  de cel puţin 5 ani în domeniul economic, minim 3 ani în contabilitate;

-  Expert contabil autorizat de CECCAR.

 

Bibliografia/tematica:

1. HG 371/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării;

2. Legea nr. 82/1991*R - Legea contabilității, modificată și completată;

3. OMFP 1917/2005 – pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planuri de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare;

4. ORDONANȚĂ Nr. 119/1999 – privind controlul intern și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

5. Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare;

6. OMFP 923/2014 – Normele privind exercitarea controlului financiar preventiv, republicat, cu modificările și completările ulterioare;

7. Legea  nr. 15/1994*** Republicată privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale;

8. HG 2139/2004 și HG 1496/2008 – pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele  normale de funcționare a mijloacelor fixe;

9. OMFP 2634/2015 – privind documentele financiar contabile;

10. HG 907/2016 – privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

 

 

B.      Funcție execuție

1. Denumire post:

- Specialist IT,1 post contractual,  studii  superioare, program de lucru 8 h/ zi.

 

2. Condiții specifice:

- Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă in domeniul fundamental de ierarhizare a științelor inginerești din care domeniul ingineria sistemelor, calculatoare și tehnologia informației; domeniul electric, electronică și comunicații; domeniul inginerie mecanică, mecatronică, inginerie industrială și management; domeniul fundamental de ierarhizare științe sociale din care domeniul cibernetică statistică și informatică economică; domeniul fundamental de ierarhizare matematică și științe ale naturii din care domeniul informatică;

- Vechime în specialitatea studiilor  de cel puţin 5 ani;

- Cunoștințe sisteme operare calculator, baze de date, web.

 

Bibliografia/tematica:

1.    „GIS: sisteme informatice geografice: fundamente practice”, autor: Mircea Băduț, Cluj Napoca, editura Albastră, anul 2007; capitolul 1, și subcapitolele 3.1, 3.2, 3.3.1, 3.3.2,3.3.3, 3.4 fără 3.4.5, 7.1.1;

 2.    „Rețele de calculatoare”, autor: Andrew S. Tanenbaum, editura Byblos, ediția a patra, anul 2003; capitolul 1 și subcapitolele 2.2, 4.7, 5.5 și 5.6;

 3.    „Baze de date și gestiunea tranzacțiilor”, Robert Dollinger, Luciana Andron, Editura Albastră;

 

 

Înscrierile se fac la sediul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, în perioada 06.10.2022 – 20.10.2022,de luni până joi între orele 08.00-.16.30, vineri 08.00-14.00.

 

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

20.10.2022 ora 1300: termenul limită de depunere a dosarelor;

25.10.2022, ora 1000: proba practică;

27.10.2022, ora 1300: proba interviu.

 

pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

  1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
  2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
  3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
  4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
  5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
  6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
  7. curriculum vitae.

 

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

 

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

 

Copia actului de identitate și copiile documentelor de studii vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

 

 

Date de contact secretariat comisie concurs:

Marian Niculescu – Expert coordonator resurse umane 

E-mail marian.niculescu@research.gov.ro

Modificat la: 2022-10-06 13:03:00
e-Cerere 544
e-Petiție