MCID organizează în data de 31.08.2021 concurs pentru ocuparea a 14 posturi contractuale vacante

 

 

CLARIFICARE: programul de depunere a dosarelor este de luni pănă joi între orele 8 - 16:30 și vineri între orele 8 - 14:00, la sediul MCID, Str. Mendeleev 21-25, ultima zi fiind data de 20 august 2021.  - 17.08.2021 16:15

 

 

Calendarul de concurs: - 10.08.2021 17:22

10-22.08.2021

Înscrierea candidaţilor; Depunerea dosarelor

23.08.2021

Evaluarea dosarelor de înscriere

24.08.2021

Publicare rezultate selecţie dosare

25.08.2021

Depunere contestaţii rezultate dosare

26.08.2021

Soluţionarea contestaţiilor rezultate dosare

27.08.2021

Publicare rezultate contestatii dosare

31.08.2021

Desfăşurare probă scrisă

01-02.09.2021

 Notarea lucrărilor

03.09.2021

Publicare rezultate probă scrisă

06.09.2021

Depunere contestaţii probă scrisă

07.09.2021

Soluţionare contestatii proba scrisa

08.09.2021

Publicare rezultate contestatii proba scrisa

9-10.09.2021

Desfăşurarea probei de interviu ( interviul va fi inregistrat )

13.09.2021

Publicare rezultate proba interviu

14.09.2021

Depunere contestaţii proba de interviu

15.09.2021

Soluţionare contestaţii proba de interviu

16.09.2021

Publicare rezultate proba interviu

17.09.2021

Validare rezultate finale 

 

 

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării (MCID) organizează în data de 31.08.2021 concurs pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată a unui post de execuție vacant, studii superioare, aparținând categoriei personalului contractual şi a 13 posturi contractuale vacante, studii superioare, pentru o perioadă determinată, respectiv 2021-2025, astfel: - 10.08.2021 17:22

 

1. Direcția Economică, Administrativ și Resurse Umane - Serviciul Buget, Resurse Umane și Administrativ

- 1 post, consilier IA, studii superioare - (8 ore/zi)

Durata contractului de muncă este de la data semnării contractului pentru o perioadă nedeterminată.

Localizarea postului: Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării, str. D. I. Mendeleev nr. 21–25 sector 1, București.

 

Cerințe specifice:

-studii de specialitate: studii universitare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;

-cel puțin 2 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei.

Concursul constă în susținerea următoarelor probe și se va desfășura la sediul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, din str. Mendeleev nr. 21-25, sector 1 București:

1. proba scrisă: în data de 31 august 2021, ora 09.30

2. proba interviu: în maxim  4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise, urmând ca data să fie stabilită și comunicată ulterior

 

 

2. Unitatea de Implementare a Reformelor PSF, 13 posturi vacante contractuale, consilieri IA, perioada determinata, 2021-2025, astfel:

- 2 posturi Consilier I A studii superioare, domeniul de interes: guvernanţa sistemului naţional CDI - (8 ore/zi);

- 2 posturi Consilier I A studii superioare, domeniul de interes: resurse umane în sistemul CDI - (8 ore/zi);

- 2 posturi Consilier I A studii superioare, domeniul de interes: parteneriat public-privat în sistemul naţional CDI - (8 ore/zi)

- 2 posturi Consilier I A studii superioare, domeniul de interes: internaționalizarea sistemului național de cercetare și inovare și integrarea in Spatiul European al Cercetării - (8 ore/zi);

- 1 post  consilier afaceri europene, studii superioare, domeniul de interes: resurse umane în sistemul CDI - (8 ore/zi).

 

Cerinte specifice:

Consilier I A, studii superioare, pentru toate domeniile de interes:

-studii de specialitate: studii universitare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;

-minimum 3 ani vechime în specialitatea studiilor din care minim 1 an experienţă în derularea de proiecte CDI naţionale sau europene;

 

Consilier afaceri europene, studii superioare, domeniul de interes: resurse umane în sistemul CDI.

-studii superioare absolvite, cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

-minimum 10 ani vechime în specialitatea studiilor din care minim 5 ani experienţă în derularea de proiecte CDI naţionale sau europene şi experienţă în scrierea de articole ştiinţifice;

-limba engleza nivel avansat, cu diploma/ certificat de absolvire emisa/emis de institutiile abilitate..

Se consideră avantaj:

-master în domeniul resurselor umane, economic sau juridic şi/sau stagii de lucru în instituţii europene;Studii de doctorat într-unul din domeniile economic/juridic.

 

Concursul constă în susținerea următoarelor probe și se va desfășura la sediul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, din str. Mendeleev nr. 21-25, sector 1 București:

1.proba scrisă în data de 31 august 2021, ora 13.00;

2.proba de interviu, la o dată ce va  fi stabilită și comunicată ulterior, în maxim  4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise, cu testarea nivelului de limba engleza.

 

 

-4 posturi consilier superior I A, - (8 ore/zi), dupa cum urmeaza:

 

Cerinte specifice:

-1 post Consilier I A, studii superioare

-studii de specialitate: studii universitare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul economic; minimum 2 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției;

 

-1 post Consilier I A, studii superioare

-studii de specialitate: studii universitare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul administrarea afacerilor; minimum 2 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției;

 

-1 post Consilier I A, studii superioare

-studii de specialitate: studii universitare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul juridic; minimum 2 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției;

 

-1 post Consilier I A, studii superioare

-studii de specialitate: studii universitare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul comunicare, relaţii publice şi jurnalism; minimum 2 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției;

 

Pentru absolvenții specializărilor de comunicare si relații publice si jurnalism se solicita experiența in redactarea de materiale de promovare concepte, idei, produse sau procese, dovedita prin articole, pliante etc., publicate. Cunoștințe de operare / programare pe calculator Windows, Microsoft Office, nivel mediu; minimum 2 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției, cunoasterea limbii engleze, nivel avansat, cu certificat/atestat de absolvire cursuri, emis de instituţiile abilitate.

 

Concursul constă în susținerea următoarelor probe și se va desfășura la sediul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, din str. Mendeleev nr. 21-25, sector 1 București:

1.proba scrisă în data de 31 august 2021, ora 13.00;

2.proba de interviu, la o dată ce va  fi stabilită și comunicată ulterior, în maxim  4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise, cu testarea nivelului de limba engleza..

 

Abilități, calități și aptitudini necesare pentru ocuparea posturilor:

Pentru toate posturile scoase la concurs la Unitatea de Implementare a Reformelor PSF este necesar cunoasterea limbii engleze, nivel avansat, cu certificat/atestat de absolvire cursuri, emis de instituţiile abilitate.

- Abilităţi eficiente de comunicare verbală şi scrisă;

- Abilitate de a interacţiona profesional cu grupuri diverse;

- Gândire logică, capacităţi de a lucra simultan la mai multe activităţi;

- Gândire conceptuală şi creativă;

- Angajament către calitate şi orientare spre detalii;

- Cunoașterea limbii române, scris și vorbit; 

 

Cerințele generale privind ocuparea posturilor:

a. să aibă cetăţenia română, cetăţenia altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European;

b. să cunoască limba română, scris şi vorbit;

c. să aibă vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d. să aibă capacitate deplină de exerciţiu;

e. să aibă o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f. să îndeplinească condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului pentru care se organizează concurs;

g. să nu fi fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în perioada 10-22.08.2021 la sediul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, din str. Mendeleev nr. 21-25, sector 1 București, în zilele de luni - joi în intervalul orar 09.00 - 16.00 şi vineri în intervalul orar 09.00 - 13.00.

 

Informații suplimentare se pot obține la sediul Ministerului Cercetării Inovării și Digitalizării din str. Mendeleev nr. 21-25, sector 1 București sau pe pagina web a instituţiei www.research.gov.ro.

 

 

DOSARUL DE CONCURS

(1) Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar care va conține, următoarele documente:

a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;

d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

g) curriculum vitae.

(2) Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

(3) În cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

(4) Actele prevăzute la alin. (1) lit. b), c) d) vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Dosarul de concurs se va numerota și va fi însoțit de cererea privind înscrierea la concurs.

 

Modelul cerererii de inscriere.

 

Cererea de înscriere la concurs şi declaraţia pe propria răspundere se pun la dispoziţie candidaţilor prin secretariatul comisiei de concurs din cadrul ministerului sau pot fi accesate pe site-ul Ministerului Cercetării şi Inovării - www.research.gov.ro, la secţiunea dedicată publicităţii concursului.

 

 

DISPOZIŢII GENERALE PRIVIND DESFĂŞURAREA CONCURSULUI

Concursul pentru ocuparea unui post vacant  constă, de regulă, în 3 etape succesive, după cum urmează:

    a) selecţia dosarelor de înscriere;

    b) proba scrisă;

    c) interviul.

Se pot prezenta la interviu numai candidaţii declaraţi admişi la etapele precedente (a și b).

 

Selecția dosarelor se face pe baza verificării îndeplinirii condițiilor de participare la concurs, prin raportare la documentele din dosarul de înscriere la concurs.

 

Rezultatele selectării dosarelor de concurs se afișează cu mențiunea "admis" sau "respins", însoțită de motivul respingerii dosarului, la sediul și pe site-ul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, www.research.gov.ro

 

Proba scrisă se susține doar de către candidații declarați admiși la selecția dosarelor.

În cadrul interviului se testează abilitățile, aptitudinile și motivația candidatului.

 

Criteriile de evaluare ale interviului sunt:

a) Cunoștințe teoretice și/sau abilități practice impuse de funcție;

b) Capacitatea de analiză și sinteză;

c) Motivația candidatului;

d) Comportamentul în situații de criză

e) Inițiativă și creativitate.

 

Interviul se susține, într-un termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.

Punctajul maxim pentru proba interviu este de 100 de puncte. Pentru a fi declarați admiși, candidații trebuie să obțină minim 50 de puncte.

Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se face prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat şi a menţiunii "admis" sau "respins", prin afişare la sediul și pe site-ul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, www.research.gov.ro.

Se consideră admis candidatul care a obţinut cel mai mare punctaj dintre candidaţii care au concurat pentru acelaşi post, cu condiţia ca aceştia să fi obţinut punctajul minim necesar, de 50 de puncte.

La punctaje egale, candidaţii aflaţi în această situaţie vor fi invitaţi la un nou interviu în urma căruia comisia de concurs va decide asupra candidatului câştigător.

 

 

SOLUȚIONAREA CONTESTAȚIILOR:

După afișarea rezultatelor obținute la selecția dosarelor, respectiv probă scrisă/interviu, candidații nemulțumiți pot face contestație, în termen de cel mult 24 de ore de la data afișării rezultatului selecției dosarelor, respectiv a publicării rezultatului probei scrise și/sau interviului la sediul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării sau la adresele de emai cristina.gheorghiu@research.gov.ro; adriana.burgui@research.gov.ro; robert.buga@research.gov.ro; nicusor.nelea@research.gov.ro,   sub sancțiunea decăderii din acest drept.

Informații suplimentare se pot obține la sediul Ministerului Cercetării Inovării și Digitalizării din str. D.I.Mendeleev nr. 21-25, sector 1 București, si/sau pe pagina web a instituţiei www.research.gov.ro

 

 

BIBLIOGRAFIE/TEMATICA:

 

Direcția Economică, Administrativ și Resurse Umane - Serviciul Buget, Resurse Umane și Administrativ Consilier IA

 

Bibliografia:

1. Constituţia României, republicată;

2. Hotărârea Guvernului nr. 371/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, cu modificarile ulterioare;

3. Legea nr. 82/1991 din 24 decembrie 1991    *** Republicată,  Legea contabilităţii, cu modificările şi completările ulterioare;

4. Legea nr. 500/2002 din 11 iulie 2002, privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;

5. Ordin M.F.P. nr. 1792 din 24 decembrie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare;

6. O.G. nr. 57/2002 din 16 august 2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, cu modificările şi completările ulterioare;

7. H.G. nr. 134 din 16 februarie 2011, pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea categoriilor de cheltuieli pentru activităţi de cercetare-dezvoltare şi de stimulare a inovării, finanţate de la bugetul de stat.

 

Tematica:

1. Constituţia României, republicată;

2. Hotărârea Guvernului nr. 371/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, cu modificarile ulterioare;

3. Legea nr. 82/1991 din 24 decembrie 1991    *** Republicată,  Legea contabilităţii, cu modificările şi completările ulterioare;

4. Legea nr. 500/2002 din 11 iulie 2002, privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;

5. Ordin M.F.P. nr. 1792 din 24 decembrie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare;

6. O.G. nr. 57/2002 din 16 august 2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, cu modificările şi completările ulterioare;

7. H.G. nr. 134 din 16 februarie 2011, pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea categoriilor de cheltuieli pentru activităţi de cercetare-dezvoltare şi de stimulare a inovării, finanţate de la bugetul de stat.

 

 

Unitatea de Implementare a Reformelor PSF

 

Consilier I A studii superioare,  domeniul de interes: guvernanţa sistemului naţional CDI

 

Bibliografia :

1. Constituţia României, republicată;

2. H.G. nr. 371/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, cu modificările ulterioare;

3. Notiuni generale despre PSF- Romania: https://rio.jrc.ec.europa.eu/policy-support-facility/psf-country-support-romania-moldova-and-slovakia si notiuni generale despre PSF: https://rio.jrc.ec.europa.eu/policy-support-facility

4. Memo PSF: https://www.research.gov.ro/uploads/memorandum/memorandum-psf.pdf

5. H.G. nr. 923/20.11.1995 privind reorganizarea Agentiei Spatiale Romane

6. H.G. nr. 1608/16.12.2008 privind reorganizarea IFA

7. O.G. nr. 62 din 24 august 1999 privind înfiinţarea Unităţii Executive pentru Finanţarea Învăţământului Superior şi a Cercetării Ştiinţifice Universitare aprobată cu modificări prin Legea nr.150/2000, modificată prin OUG 74/2010 pentru modificarea unor acte normative din domeniul educaţiei şi cercetării, aprobată cu modificări prin Legea 11/2021

8. O.G. nr. 57/2002 din 16 august 2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, cu modificările şi completările ulterioare;

9.HG 583/2015 pentru aprobarea Planului naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare pentru perioada 2015-2020 (PNCDI III cu modificarile si completarile ulterioare

10.HG nr. 477/2019 privind aprobarea Normelor metodologice pentru evaluarea în vederea acreditării institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare

 

Tematica:

1. Constituţia României, republicată;

2. Atribuţiile Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării si ale UEFISCDI, Agenției Spațiale Romane si IFA în domeniul cercetare-dezvoltare şi inovare.

3. Notiuni generale despre PSF- , definitie, tipuri de PSF, principii generale de metodologie, PSF Romania obiective, si  beneficiile participarii Romaniei la PSF, masuri asumate de Guvernul Romaniei pentru organizarea in bune conditii a mecanismului  de sprijin al politicilor (PSF) din Programul Orizont 2020 pentru evaluarea  politicilor naționale în domeniul cercetare, dezvoltare și inovare, a guvernanței și arhitecturii instituționale, în vederea unei mai bune integrări în Spațiul European al Cercetării

4. Structura PNCDI III, domeniile prioritare, obiective, indicatori de rezultat si impact..Evaluarea si monitorizarea proiectelor CDI.Conducerea programelor cuprinse in PNCDI III. Mecanismul de alocare a fondurilor de la bugetul de stat pentru Planul naţional CDI III.

5. Sistemul national de cercetare-dezvoltare. Cadrul general de reglementare si organizare a activitatii de cercetare-dezvoltare. Institutele nationale de cercetare-dezvoltare.

6. Normele metodologice pentru evaluarea in vederea acreditarii institutelor nationale de cercetare-dezvoltare.

 

 

Consilier I A studii superioare, domeniul de interes: resurse umane în sistemul CDI

 

Bibliografia:

1. Constituţia României, republicată;

2. H.G. nr. 371/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, cu modificarile ulterioare;

3. Notiuni generale despre PSF- Romania: https://rio.jrc.ec.europa.eu/policy-support-facility/psf-country-support-romania-moldova-and-slovakia

4. Notiuni generale despre PSF: https://rio.jrc.ec.europa.eu/policy-support-facility

5. Legea nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, cu modificările şi completările ulterioare;

6. HG nr. 583/2015 pentru aprobarea Planului naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare pentru perioada 2015-2020 (PNCDI III cu modificarile si completarile ulterioare

7. OMEC nr. 6129/2016 – criterii de promovare in cariera de cercetator – anexele nr. 1-35 la Ordinul ministrului educatiei nationale si cercetarii stiintifice  privind aprobarea standardelor minimale necesare și obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din ı̂nvățământul superior, a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare, a calității de conducător de doctorat și a atestatului de abilitare din 20.12.2016
https://www.edu.ro/sites/default/files/anexa%20ordin%206.129_2016%20standarde%20minimale_0.pdf

8. Legea   educatiei nationale nr. 1/2011 cu modificarile si completarile ulterioare

9. Codul de conduită pentru recrutarea cercetătorilor si Carta europeană a cercetătorilor
Recomandarea Comisiei din 11 martie 2005 privind Carta europeană a cercetătorilor și Codul de conduită pentru recrutarea cercetătorilor    (JO L 75, 22.3.2005, pp. 67–77)
https://euraxess.ec.europa.eu/sites/default/files/am509774cee_en_e4.pdf

10. Semestrul European – Raportul de țară din 2020 privind România
https://eur-lex.europa.eu/legal-Content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020SC0522&from=EN

11. O.G. nr. 57/2002 din 16 august 2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, cu modificările şi completările ulterioare;

 

Tematica:

1. Constituţia României, republicată;

2. Notiuni generale despre PSF: definitie, tipuri de PSF, principii generale, metodologie.  PSF Romania: obiective, si  beneficiile participarii Romaniei la PSF, masuri asumate de Guvernul Romaniei pentru organizarea in bune conditii a mecanismului  de sprijin al politicilor (PSF) din Programul Orizont 2020 pentru evaluarea  politicilor naționale în domeniul cercetare, dezvoltare și inovare, a guvernanței și arhitecturii instituționale, în vederea unei mai bune integrări în Spațiul European al Cercetării.

3. Statutul personalului de cercetare-dezvoltare derivat din Codul de conduită pentru recrutarea cercetătorilor si Carta europeană a cercetătorilor, drepturile şi obligaţiile specifice, precum şi modalităţile de angajare şi promovare.

4. Programele PNCDI III, domeniile prioritare, obiective, indicatori de rezultat si impact. Evaluarea si monitorizarea proiectelor CDI.

5. Criterii de promovare in cariera de cercetator.

6. Cercetarea universitara. Categorii de personal implicat in activitati de cercetare. Programe de studii universitare cu componenta de cercetare.Universitati de cercetare avansata.

7. Principii generale privind cariera cercetatorilor si relatiile dintre cercetatori si angajatori  pentru stimularea  performanțelor în procesele de generare, transfer, partajare și diseminare a cunoștințelor și a dezvoltării tehnologice, precum și în dezvoltarea carierei cercetătorilor la nivel european

8. Recomandarile Comisiei Europene pentru domeniul cercetare – dezvoltare si inovare din Semestrul European – Raportul de țară din 2020 privind România

 

 

Consilier I A studii superioare, domeniul de interes parteneriatele public-private în sistemul naţional CDI

 

Bibliografia :

1.Constituţia României, republicată;

2.H.G. nr. 371/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, cu modificarile ulterioare;

3. Notiuni generale despre PSF- Romania: https://rio.jrc.ec.europa.eu/policy-support-facility/psf-country-support-romania-moldova-and-slovakia

4. Notiuni generale despre PSF: https://rio.jrc.ec.europa.eu/policy-support-facility

5. H.G. nr. 583/2015   pentru aprobarea Planului naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare pentru perioada 2015-2020 (PNCDI III cu modificarile si completarile ulterioare

6. H.G. nr. 929/2014 privind aprobarea Strategiei naționale de cercetare, dezvoltare şi inovare 2014 – 2020, cu modificările şi completările ulterioare;

7. European Innovation Scoreboard 2021
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_3048

8. Stimulente fiscale in cercetare –dezvoltare si inovare

9. Ordin comun MFP/MCI nr. 2326/2855/2017 privind stabilirea procedurii de acordare a facilităţii fiscale prevăzute la art. 60 pct. 3 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal;

10.Ordinul comun MFP/MENCŞ nr. 1056/4435/2016 pentru aprobarea Normelor privind deducerile pentru cheltuielile de cercetare-dezvoltare la calculul rezultatului fiscal;

11.Analiza provocărilor asociate facilităților fiscale pentru CDI  in Romania: https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/ro/pdf/researchinnovation-2017-final.pdf

12.Semestrul European – Raportul de țară din 2020 privind România
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020SC0522&from=EN

13. O.G. nr. 57/2002 din 16 august 2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, cu modificările şi completările ulterioare;

 

Tematica:

1. Constituţia României, republicată;

2. Notiuni generale despre PSF: definitie, tipuri de PSF, principii generale, metodologie.  PSF Romania: obiective, si  beneficiile participarii Romaniei la PSF, masuri asumate de Guvernul Romaniei pentru organizarea in bune conditii a mecanismului  de sprijin al politicilor (PSF) din Programul Orizont 2020 pentru evaluarea  politicilor naționale în domeniul cercetare, dezvoltare și inovare, a guvernanței și arhitecturii instituționale, în vederea unei mai bune integrări în Spațiul European al Cercetării.

3. Recomandarile Comisiei Europene pentru domeniul cercetare – dezvoltare si inovare din Semestrul European – Raportul de țară din 2020 privind România

4. Structura PNCDI III, domeniile prioritare, obiective, indicatori de rezultat si impact.Evaluarea si monitorizarea proiectelor CDI.Conducerea programelor cuprinse in PNCDI III. Mecanismul de alocare a fondurilor de la bugetul de stat pentru Planul naţional CDI III.

5. Sprijinul guvernamental pentru investitiile private cercetare –dezvoltare si inovare pentru crearea unui mediu stimulativ pentru initiativa sectorului privat. Sustinerea specializarii inteligente.

6. Performantele Romaniei in domeniul inovarii. Indicatori in domeniul inovarii la nivel european.

 

 

Consilier I A studii superioare, domeniul de interes: internationalizarea sistemului national de cercetare si inovare si integrarea in Spatiul European al Cercetarii

 

Bibliografia :

1. Constituţia României, republicată;

2. H.G. nr. 371/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, cu modificarile ulterioare;

3. Notiuni generale despre PSF- Romania: https://rio.jrc.ec.europa.eu/policy-support-facility/psf-country-support-romania-moldova-and-slovakia  si notiuni generale despre PSF: https://rio.jrc.ec.europa.eu/policy-support-facility

4. H.G. 583/2015  pentru aprobarea Planului naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare pentru perioada 2015-2020 (PNCDI III cu modificarile si completarile ulterioare

5. Comunicarea COM “ O noua ERA pentru cercetare si inovare” COM/2020/628 final
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2020%3A628%3AFIN

6. Orizont Europa :
1.Regulamentul ( UE) 2021/695 al Parlamentului European si al Consiliului din 28 aprilie 2021 , care stabileste Orizont Europa  -Programul Cadru pentru Cercetare si Inovare, regulile de participare si diseminare: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0695&qid=1621434634235&from=EN

7. Orizont Europa. Programul de lucru 2021-2022 : Extinderea participarii si consolidarea Spatiului European al Cercetarii:
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2021-2022/wp-11-widening-participation-and-strengthening-the-european-research-area_horizon-2021-2022_en.pdf

8. Recomandarile Comisiei Europene pentru domeniul cercetare – dezvoltare si inovare din Semestrul European – Raportul de țară din 2020 privind România
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020SC0522&from=EN

9. O.G. nr. 57/2002 din 16 august 2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, cu modificările şi completările ulterioare;

 

Tematica:

1. Constituţia României, republicată;

2. Performantele Romaniei in domeniul inovarii.Indicatori in domeniul inovarii, la nivel european.

3. Notiuni generale despre PSF: definitie, tipuri de PSF, principii generale, metodologie.  PSF Romania: obiective, si  beneficiile participarii Romaniei la PSF, masuri asumate de Guvernul Romaniei pentru organizarea in bune conditii a mecanismului  de sprijin al politicilor (PSF) din Programul Orizont 2020 pentru evaluarea  politicilor naționale în domeniul cercetare, dezvoltare și inovare, a guvernanței și arhitecturii instituționale, în vederea unei mai bune integrări în Spațiul European al Cercetării.

4. Recomandarile Comisiei Europene pentru domeniul cercetare – dezvoltare si inovare din Semestrul European – Raportul de țară din 2020 privind România

5. Atribuţiile Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării

6. Structura PNCDI III, domeniile prioritare, obiective, indicatori de rezultat si impact. Evaluarea si monitorizarea proiectelor CDI. Conducerea programelor cuprinse in PNCDI III. Mecanismul de alocare a fondurilor de la bugetul de stat pentru Planul naţional CDI III

7. Structura și principiile programului Orizont Europa, finanțare alternativă, combinată și cumulativă și transferuri de resurse, acțiuni eligibile și principii etice, entități juridice eligibile pentru participare, criteriile de atribuire și selecție, rate de finanțare.

8. Masuri pentru extinderea participarii si consolidarea Spatiului European al Cercetarii din programul Orizont Europa ( instrumentele de finantare ERA CHAIR, Teaming si Twinning). Spatiul European al Cercetarii. Prioritati, reforme si investitii.

 

 

Consilier afaceri europene, studii superioare,  Unitatea de Implementare a Reformelor PSF,   domeniul de interes Resurse umane în sistemul CDI

 

Bibliografia:

1. Constituţia României, republicată;

2. H.G. nr. 371/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, cu modificarile ulterioare;

3. Notiuni generale despre PSF- Romania: https://rio.jrc.ec.europa.eu/policy-support-facility/psf-country-support-romania-moldova-and-slovakia si notiuni generale despre PSF: https://rio.jrc.ec.europa.eu/policy-suport-facility

4. Legea nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, cu modificările şi completările ulterioare;

5. H.G. nr. 583/2015 pentru aprobarea Planului naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare pentru perioada 2015-2020 (PNCDI III cu modificarile si completarile ulterioare

6. OMEC nr. 6129/2016 – criterii de promovare in cariera de cercetator – anexele nr. 1-35 la Ordinul ministrului educatiei nationale si cercetarii stiintifice  privind aprobarea standardelor minimale necesare și obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din ı̂nvățământul superior, a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare, a calității de conducător de doctorat și a atestatului de abilitare din 20.12.2016.Link:
https://www.edu.ro/sites/default/files/anexa%20ordin%206.129_2016%20standarde%20minimale_0.pdf

7. Legea   educatiei nationale nr. 1/2011 cu modificarile si completarile ulterioare .

8. Codul de conduită pentru recrutarea cercetătorilor si Carta europeană a cercetătorilor

9. Recomandarea Comisiei din 11 martie 2005 privind Carta europeană a cercetătorilor și Codul de conduită pentru recrutarea cercetătorilor    (JO L 75, 22.3.2005, pp. 67–77).Link:
https://euraxess.ec.europa.eu/sites/default/files/am509774cee_en_e4.pdf

10. Recomandarile Comisiei Europene pentru domeniul cercetare – dezvoltare si inovare din Semestrul European – Raportul de țară din 2020 privind România
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020SC0522&from=EN

 

Tematica:

1. Constituţia României, republicată;

2. Notiuni generale despre PSF: definitie, tipuri de PSF, principii generale, metodologie.  PSF Romania: obiective, si  beneficiile participarii Romaniei la PSF, masuri asumate de Guvernul Romaniei pentru organizarea in bune conditii a mecanismului  de sprijin al politicilor (PSF) din Programul Orizont 2020 pentru evaluarea  politicilor naționale în domeniul cercetare, dezvoltare și inovare, a guvernanței și arhitecturii instituționale, în vederea unei mai bune integrări în Spațiul European al Cercetării.

3. Statutul personalului de cercetare-dezvoltare. Drepturile şi obligaţiile specifice, precum şi modalităţile de angajare şi promovare.

4. Criterii de promovare in cariera de cercetator.

5. Cercetarea universitara .Categorii de personal. Programe de studii universitare cu componenta de cercetare.Universitati de cercetare avansata.

6. Principii generale privind cariera cercetatorilor derivate din Codul de conduită pentru recrutarea cercetătorilor si Carta europeană a cercetătorilor. Stimularea performanțelor în procesele de generare, transfer, partajare și diseminare a cunoștințelor și a dezvoltării tehnologice, precum și în dezvoltarea carierei cercetătorilor la nivel european.

7. Recomandarile Comisiei Europene pentru domeniul cercetare – dezvoltare si inovare din Semestrul European – Raportul de țară din 2020 privind România .

8. Programele PNCDI III, domeniile prioritare, obiective, indicatori de rezultat si impact. Evaluarea si monitorizarea proiectelor CDI.

 

 

Consilier I A studii superioare (4 posturi)

 

Bibliografie

1. Constituţia României, republicată;

2. H.G. nr. 371/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, cu modificările ulterioare;

3. Notiuni generale despre PSF- Romania: https://rio.jrc.ec.europa.eu/policy-support-facility/psf-country-support-romania-moldova-and-slovakia si notiuni generale despre PSF  https://rio.jrc.ec.europa.eu/policy-support-facility

4. Memo PSF : https://www.research.gov.ro/uploads/memorandum/memorandum-psf.pdf

5. O.G. nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, cu modificările și completările ulterioare

6. Comisia Europeana. Semestrul European – Raportul de țară din 2020 privind România 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020SC0522&from=EN

 

Tematica:

1. Constituţia României, republicată;

2. Notiuni generale despre PSF: definitie, tipuri de PSF, principii generale, metodologie.  PSF Romania: obiective, si  beneficiile participarii Romaniei la PSF, masuri asumate de Guvernul Romaniei pentru organizarea in bune conditii a mecanismului  de sprijin al politicilor (PSF) din Programul Orizont 2020 pentru evaluarea  politicilor naționale în domeniul cercetare, dezvoltare și inovare, a guvernanței și arhitecturii instituționale, în vederea unei mai bune integrări în Spațiul European al Cercetării.

3. O.G. nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, cu modificările și completările ulterioare

4. Recomandarile Comisiei Europene pentru domeniul cercetare – dezvoltare si inovare din Semestrul European – Raportul de țară din 2020 privind România.

 

 

Documentele care compun dosarul de concurs al candidatului:

 

Conform prevederilor Art. nr. 49 din H.G.nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, în vedere participării la concurs, candidaţii depun dosarul de concurs, care va conţine în mod obligatoriu::

 

1. Formular de înscriere la concurs (Anexa nr. 1);

2. Copia actului de identitate, sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

3. Copii ale documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copii ale documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului, dacă este cazul;

4. Copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverinţe care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice (model orientativ de adeverință – Anexa nr. 2);

5. Cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează (Anexa nr. 3);

6. Adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului, de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

7. Declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţă care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică. Sunt exceptate de la obligaţia de a face declaraţia pe propria răspundere privind calitatea de lucrător al Securităţii sau de colaborator al acesteia, persoanele care la data de 22 decembrie 1989 nu împliniseră vârsta de 16 ani (Anexa nr. 4);

8. Curriculum vitae, model european.

 

Actele prevăzute la punctele 2, 3 și 4  vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

 

 

Coordonate de contact pentru primirea dosarelor de concurs:

Nume

Functie

e_mail

Numar de telefon centrala

Cristina GHEORGHIU

Consilier superior

cristina.gheorghiu@research.gov.ro

0731 40 00 66

Robert BUGĂ

Consilier I A

robert.buga@research.gov.ro

0740 00 50 00

Adriana BURGUI

Consilier superior

adriana.burgui@research.gov.ro

0731 40 00 68

       Nicușor NELEA

Consilier superior

nicusor.nelea@research.gov.ro       0731 40 00 86


 

Modificat la: 2021-08-17 16:15:00
e-Cerere 544
e-Petiție