MCI-DGOI organizează în perioada 25 iulie – 2 august 2019 concurs pentru ocuparea a 8 posturi contractuale vacante, în cadrul proiectului de asistență tehnică “Sprijin pentru derularea proiectelor finanțate prin POAT 2014 – 2020”

 

Ministerul Cercetării şi Inovării – Direcția Generală Organism Intermediar pentru Cercetare, organizează în perioada 25 iulie – 2 august 2019 concurs pentru ocuparea a 8 posturi contractuale vacante, în afara organigramei Ministerului Cercetării şi Inovării, în cadrul proiectului de asistență tehnică “Sprijin pentru derularea proiectelor finanțate prin POAT 2014 – 2020”, proiect 1.1.094/Cod SMIS2014: 128089, Contract de finanțare nr. 1.1.094/22.05.2019.

 

Durata contractului de muncă este de la data semnării contractului de muncă până la data de 31 mai 2022, cu posibilitatea prelungirii conform prevederilor legale și în funcție de fondurile alocate proiectului.

 

 

Posturile contractuale sunt următoarele:

 

Nr. crt.

Funcție contractuală

Număr posturi

Localizarea posturilor

1

Expert pregătire și implementare proiecte AT

3

București

2

Expert achiziții publice

3

București

3

Expert financiar contabilitate

2

București

 

 

Cerințe generale pentru posturile scoase la concurs:

 

Cetățenie română și domiciliul în România;

Vârsta de 18 ani împliniți;

Capacitate deplină de exercițiu;

Stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată de examenul medical de specialitate;

Nu a fost condamnat pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, infracțiuni de corupție și de serviciu, infracțiuni care împiedică înfăptuirea justiției, infracțiuni de fals ori a unei infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției pentru care candidează;

Experiență anterioară în domeniul fondurilor nerambursabile europene și/sau instrumente financiare, constituie un avantaj.

 

 

Cerințe specifice:

 

- Expert pregătire și implementare proiecte de AT (3 posturi): Studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, minim 3 ani experiență în domeniul scrierii de proiecte cu finanțare europeană/implementării proiectelor cu finanțare europeană/întocmire cereri de rambursare pentru proiecte cu finanțare europeană.

 

- Expert achiziții publice (3 posturi) – Studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, experiență de minimum 3 ani în domeniul întocmirii documentațiilor de atribuire a contractelor de achiziție publică, certificat “expert achiziții publice” acreditat de Ministerul Muncii și Justiției Sociale sau echivalent

 

- Expert financiar contabilitate (2 posturi) – Studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul economic, experiență în specialitatea studiilor de minimum 3 ani.  

 

 

Abilități, calități și aptitudini necesare:

-   Abilităţi eficiente de comunicare verbală şi scrisă;

-   Abilitate de a interacţiona profesional cu grupuri diverse;

-   Gândire logică, capacităţi de a lucra simultan la mai multe activităţi;

-   Gândire conceptuală şi creativă;

-   Angajament către calitate şi orientare spre detalii;

-   Cunoașterea limbii române, scris și vorbit; 

 

 

 

Tematica și bibliografia sunt atașate prezentului anunț.

 

Dosarul de concurs

(1) Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta o cerere de înscriere la concurs în care se va specifica funcția contractuala pentru care va candida, însoțită de un dosar de concurs care va conține, în mod obligatoriu, următoarele documente:

a) curriculum vitae;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c) copii ale documentelor care să ateste nivelul studiilor efectuate și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice prevăzute pentru ocuparea postului;

d) copii ale documentelor care să ateste vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, după caz;

e) copii ale documentelor care să ateste experiența în domeniul de activitate specific postului, după caz;

f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

g) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; în toate situațiile cazierul judiciar va fi depus cel mai târziu la data susținerii probei interviu;

(2) Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

(3) Actele prevăzute la alin. (1) lit. b), c) d), e) vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

 

 

Dosarul de concurs se depune la secretariatul Direcției Generale Organism Intermediar pentru Cercetare – București, str. D. I. Mendeleev nr. 21 – 25 sector 1, etaj 3, camera 306 de luni până joi în intervalul orar 9 – 16 și vineri orele 9 – 14 până la data de 22 iulie 2019.

 

Probele concursului se vor desfășura la sediul Ministerului Cercetării și Inovării, București, str. D. I. Mendeleev nr. 21 – 25 sector 1.

 

Sălile, datele și orele la care se va desfășura proba INTERVIU vor fi publicate odată cu afișarea rezultatelor cu candidații admiși la selecția dosarelor, după soluționarea contestațiilor.

 

 

Desfășurarea concursului

 

(1) Concursul constă în două probe succesive:

a)    selecția dosarelor de înscriere la concurs;

b)    interviul

(2) Se pot prezenta la interviu numai candidații declarați admiși la selecția dosarelor.

 

Selecția dosarelor se face pe baza verificării îndeplinirii condițiilor de participare la concurs, prin raportare la documentele din dosarul de înscriere la concurs.

 

Rezultatele selectării dosarelor de concurs se afișează de către secretarul comisiei de concurs, cu mențiunea "admis" sau "respins", însoțită de motivul respingerii dosarului, la sediul și pe site-ul Ministerului Cercetării și Inovării.

 

Contestațiile cu privire la rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concurs se depun la secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor în maximum 24 de ore de la afișarea rezultatelor selecției dosarelor.

 

Contestațiile cu privire la rezultatele selecției dosarelor se soluționează, iar rezultatul soluționării contestațiilor se afișează la sediul Ministerului Cercetării și Inovării în termen de 24 de ore de la expirarea termenului de depunere.

 

 

Proba interviului se susține doar de către candidații declarați admiși la selecția dosarelor.Data şi ora susţinerii interviului se afişează obligatoriu odată cu rezultatele la selecția dosarelor, cu cel puțin trei zile lucrătoare înaintea susținerii interviului.

 

 

În cadrul interviului se testează abilitățile, aptitudinile și motivația candidaților.

 

Interviul se notează pe baza criteriilor prevăzute şi a punctajelor maxime stabilite de comisia de concurs/examen pentru aceste criterii prin planul de interviu. Criteriile de evaluare ale interviului sunt:

- cunoștințe teoretice și/sau abilități practice impuse de funcție;

- capacitatea de analiză și sinteză;

- motivația candidatului;

- comportamentul în situațiile de criză;

- inițiativă și creativitate.

Interviul se susține, de regulă, într-un termen de minimum 3 zile lucrătoare de la data selecției dosarelor.

 

 

Soluționarea contestațiilor

 

După afișarea rezultatelor obținute la selecția dosarelor, respectiv interviu, candidații nemulțumiți pot face contestație, în termen de cel mult 24 de ore de la data afișării rezultatului selecției dosarelor, respectiv a interviului, la sediul Ministerului Cercetării și Inovării, sub sancțiunea decăderii din acest drept.

 

 

 

Bibliografie pentru concurs:

 

Expert pregătire și implementare proiecte de AT (3 posturi):

 

 

Expert achiziții publice (3 posturi):

 

  • Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului
  • HOTĂRÂRE  Nr. 395/2016 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările ulterioare

 

 

Expert financiar contabilitate (2 posturi)

  • Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului
  • LEGE   Nr. 82/1991 din 24 decembrie 1991    *** Republicată - Legea contabilităţii, cu modificările și completările ulterioare
  • LEGE   Nr. 500/2002 din 11 iulie 2002 privind finanţele publice, cu modificările și completările ulterioare
  • Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1792 din 24 decembrie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale
Modificat la: 2019-07-08 16:57:00
e-Cerere 544
e-Petiție