Rezultatele evaluării proiectelor componente ale Programelor-Nucleu, competiția 2019-2022

 

 

Nr.crt.

Instituţia depunatoare de program-nucleu

Denumire Program Nucleu

Lista proiectelor evaluate

1

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Aerospaţială "Elie Carafoli" - INCAS Bucureşti

Cercetări avansate pentru creșterea competitivității și capacității de concepție, analiuză și expertiză specifică în domeniul aerospațial

pdfDescarcă

2

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare - IBA

Cercetări privind obținerea de alimente personalizate: calitate senzorială, nutrițională și autenticitate

pdfDescarcă

3

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor - INCDFM

Cercetări teoretice și experimentale în domeniul materialelor myltifuncționale avansate pentru competitivitate economică și dezvoltare durabilă

pdfDescarcă

4

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Industrială - INCD ECOIND

Cercetarea de mediu - prioritate în dezvoltarea industrială durabilă bazată pe cunoaștere și inovare

pdfDescarcă

5

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Turbomotoare - COMOTI

Cercetări avansate asupra sistemelor de propulsie și mașinilor paletate rotative

pdfDescarcă

6

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică şi Inginerie Nucleară "Horia Hulubei" - IFIN-HH

Program de cercetare științifică la frontieră în fizica și ingineria nucleară și în domenii conexe

pdfDescarcă

7

Institutul National de Cercetare si Dezvoltare in Silvicultura "Marin Dracea" - ICAS

Gestionarea durabilă a pădurilor pentru asigurarea biodiversității și furnizarea de servicii ecosistemice multiple în condițiile schimbărilor socio-economice si de mediu

pdfDescarcă

8

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului - INCDFP

Cercetări multidisciplinare ale fenomenului seismic în vederea creșterii rezilienței la cutremure

pdfDescarcă

9

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Biologie şi Nutriţie Animală - IBNA Baloteşti

Realinierea cercetărilor de biologieși nutriție animală la strategiile naționale și europene (SNCDI 2014-2020; H2020) și la cerințele sectorului de creștere a animalelor.

pdfDescarcă

10

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Maşini şi Instalaţii destinate Agriculturii şi Industriei Alimentare - INMA

Sisteme biotehnice inteligente pentru agricultura durabilă

pdfDescarcă

11

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice şi Izotopice - ICSI Rm. Vâlcea

Dezvoltare de tehnologii pentru tranziția energetică și impact asupra mediului - Aducând știința în scop societal

pdfDescarcă

12

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare "Delta Dunării" - INCDDD Tulcea

Delta Dunării 2022

pdfDescarcă

13

Institutul Naţional de Cercetare Ştiinţifică în domeniul Muncii şi Protecţiei Sociale - INCSMPS

Răspunsul pieții muncii și a sistemelor de protecție socială la provocările tehnologice și societale prin inovare socială

pdfDescarcă

14

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militara "Cantacuzino" - INCDMM

Dezvoltarea poitențialului de evaluare a riscului biologic și de răspuns rapid în epidemii și pandemii și dezvoltarea de metode și produse terapeutice și preventive pentru îmbunătățirea stării de sănătate a populației

pdfDescarcă

15

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Laserilor, Plasmei şi Radiaţiilor - INFLPR

Cercetări avansate și dezvoltări tehnologicce de laseri - plasmă - radiație - spațiu

pdfDescarcă

16

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microtehnologie - IMT Bucuresti

Noi cercetări avansate în micro/nanoelectronică, fotonică și micro/nano-biosisteme pentru dezvoltarea de noi aplicații în domeniile de specializare inteligentă

pdfDescarcă

17

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Textile şi Pielărie - INCDTP Industria de textile-pielărie la orizontul 2022 - de la traditie la sustenabilitate și multidisciplinaritate prin Cercetare-Dezvoltare-Inovare

pdfDescarcă

18

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Optoelectronică - INOE 2000

Cercetări avansate de optoelectronică și domenii conexe în contextul politicilor naționale și europene de rezolvare a problemelor globale actuale

pdfDescarcă

19

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Metale Neferoase şi Rare - IMNR

Tehnologii emergente pentru materiale neferoase multifuncționale cu proprietăți programate

pdfDescarcă

20

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Geologie şi Geoecologie Marină - GEOECOMAR

Modificări geo bioecologice în sistemul fluvial-deltaic-marin din România sub impactul schimbărilor climatice și a activităților antropice, precum și potențialul de resurse al acestui sistem

pdfDescarcă

21

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Securitate Minieră şi Protectie Antiexplozivă - INSEMEX Petroşani

Creșterea capacității naționale de expertizare a exploziilor și incendiilor, a echipamentelor în construcție antiexplozivă, a materiilor explozive, a proceselor tehnologice, a merdiului înconjurător, precum și dezvoltarea de soluții de imbunătățire a nivelului de securitate și sănătate în muncă specific aplicațiilor industriale periclitate de atmosfere explozive/toxice

pdfDescarcă

22

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Electrochimie şi Materie Condensată - INCEMC Timişoara

Tehnologii nepoluante și inovative pentru sănătate, protecția mediului si eficiență energetică

pdfDescarcă

23

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie şi Petrochimie - ICECHIM Bucureşti

Chimie avansată pentru tehnologii inovative și emergente

pdfDescarcă

24

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Mecatronică şi Tehnica Măsurării - INCD MTM

Ingineria sistemelor / ecosistemelor și echipamentelor mecatronice integratoare inteligente și cyber-mixmecatronice pentru industria inteligentă (4.0) Economia inteligentă și societatea informațională

pdfDescarcă

25

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare  Agricolă Fundulea - INCDA Fundulea

Perfecționarea bazei genetice și a tehnologiilor de cultură la plantele de câmp pentru creșterea performanțelor și a competitivitții germoplasmei și a soluțiilor tehnologice identificate, în contextul schimbărilor climatice

pdfDescarcă

26

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Marină "Grigore Antipa"- INCDM , Constanţa

Consolidarea fundamentelor științifice tehnice și tehnologice în scopul protecției ecosistemului marin, dezvoltării sustenabile a activităților maritime și prin implementarea specializărilor inteligente

pdfDescarcă

27

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Ştiinţe Biologice - INSB

Dezvoltarea de instrumente și strategii de valorificare superioară a resurselor naturale pentru imbunătățirea exploatării durabile a acestora în bioindustrii și conservarea funcțiilor ecosistemelor

pdfDescarcă

28

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică Tehnică - IFT Iaşi

Magnetism, materiiale magnetice și aplicații

pdfDescarcă

29

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei şi Ştiinţelor Biomedicale "Victor Babeş" - INCD DPSB "Victor Babeş"

Abordări sistemice în identificarea și/sau validarea de ținte moleculare pentru strategii terapeutice în patologii cu impact major pentru sănătate

pdfDescarcă

30

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Biotehnologii în Horticultură - INCDBH, Ştefăneşti, Argeş

Biotehnologii destinate obținerii și controlului resurselor genetice de plante horticole

pdfDescarcă

31

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrică - INCDIE ICPE-CA

Materiale, metode, tehnologii, dispozitive și echipamente specifice ingineriei electrice pentru creșterea competitivității agenților economici și dezvoltarea durabilă a societății

pdfDescarcă

32

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof şi Sfeclă de Zahăr - INCDCSZ Braşov

Cercetări în scopul obținerii și introducerii în cultură de soiuri de cartof și specii de plante medicinale, dezvoltării de tehnologii, metode și solkuții inovatoare în domeniul culturii cartofului, sfeclei de zahăr , plantelor medicinale

pdfDescarcă

33

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Urbanism şi Amenajarea Teritoriului - URBAN-INCERC

Cercetări pentru soluții sustenabile și integrate ecologic în dezvoltasrea spațială și siguranța mediului construit, cu potențial avansat de inovare deschisă

pdfDescarcă

34

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie şi Protecţia Mediului - ICPA Bucureşti

Soluri durabile pentru agricultură performanță și un mediu sănătos

pdfDescarcă

35

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice şi Moleculare - INCDTIM Cluj-Napoca

Tehnologii izotopice, moleculare și energii alternative

pdfDescarcă

36

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Sudura şi Încercări de  Materiale -  ISIM Timişoara

Dezvoltarea direcțiilor de nișă ale ISIM Timișoara prin promovarea unor tehnologii generice esențiale cu aplicare în domenii prioritare, în vederea creșterii competitivității și consolidarea domeniilor de competență

pdfDescarcă

37

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - ICI

Cxompetitivitate și eficiență prin specializare inteligentă în TIC

pdfDescarcă

38

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare şi Încercări pentru Electrotehnică - ICMET Craiova

Diversificarea activităților de cercetare-dezvoltare-inovare și modernizarea infrastructurii de cercetare în domeniile de specializare inteligentă: energie, mediu, schimbări climatice, tehnologia informației și a comunicațiilor, spațiu și securitate; Tehnologii noi și emergente

pdfDescarcă

39

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Metale şi Resurse Radioactive - ICPMRR

Valorificarea potențialului științific în dezvoltare durabilă și valorificare sustenabilă a resurselor minerale primare și secumdare

pdfDescarcă

40

Institutul  National de Cercetare-Dezvoltare pentru Energie - ICEMENERG

Noi tendinte în vederea dezvoltării sustenabile a sectorului energetic

pdfDescarcă

41

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Chimico-Farmaceutică - ICCF

Platformă multidisciplinară pentru cercetarea avansată a compușilor sintetici și naturali cu potențial terapeutic

pdfDescarcă

42

Institutul Naţional de Studii şi Cercetări pentru Comunicaţii - INSCC

Tehnologii, sisteme și platforme pentru dezvoltarea de aplicații în medii inteligente

pdfDescarcă

43

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului - ICIM Bucureşti

Schimbări climatice - Monitorizare sturioni - Probleme de mediu

pdfDescarcă

44

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Muncii "Alexandru Darabonţ" - INCDPM

Securitate și Sănătate în Muncă

pdfDescarcă

45

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în domeniul Geofizicii Geochimiei şi Teledetecţiei - Institutul Geologic al României - IGR

Geoștiințele în serviciul societății

pdfDescarcă

46

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Turism - INCDT

Abordări inovative în dezvoltarea durabilă a destinațiilor turistice din România

pdfDescarcă

47

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Imbunătățiri Funciare INCDIF- ISPIF București

Irigații, conservarea apei și diminuarea efectelor fenomenului de secetă

pdfDescarcă

 

 

Contestațiile rezultatelor în urma evaluării Programelor-Nucleu propuse spre finanțare pot fi făcute în data de 03 ianuarie 2019, până la orele 16.00, în conformitate cu decalarea aprobată a calendarului, la sediul MCI: București, Str. Mendeleev, nr. 21-25, sector 1, la Direcția Politici, Programe CDI, cam.212, etaj 2 și prin email la adresa Direcției Politici, Programe CDI: secretariat.dgp@research.gov.ro.

Modificat la: 2018-12-28 16:09:00
e-Cerere 544
e-Petiție