S-a deschis apelul comun ROMÂNIA – FRANȚA, din cadrul Programului de Acțiuni Integrate(PAI) Brâncuși pentru proiecte de mobilități

 

I.  Scop

 

Obiectivul acestui apel comun România – Franța este acela de a întări schimbul științific și tehnologic de excelență între laboratoarele de cercetare din cele două țări, cu scopul de a dezvolta noi forme de cooperare în domenii inovatoare.

 

La competiție se înaintează propuneri de proiecte comune care, prin metodele de executare prezintă o importanță științifică și practică majoră și au ca scop dezvoltarea și aprofundarea cunoștințelor și activităților de cercetare și eficientizarea mobilității cercetătorilor, schimbul de experiență și accesul la infrastructura de cercetare de scară medie și înaltă.

 

În cadrul domeniilor de cercetare și inovare considerate ca prioritare, cele două Părţi reafirmă dorinţa lor de a susţine măsurile de facilitare a relaţiilor dintre polii de competitivitate, centrele de inovare și clustere.

 

 

II.  Criterii de eligibilitate

 

 • Se pot depune propuneri de proiecte din toate domeniile științifice.[1].
 • Coordonatorul de proiect și echipa de cercetători din România trebuie să fie cetăţeni sau rezidenţi permanenţi în România, care vor locui în România pe toată durata derulării proiectului.
 • Coordonatorul de proiect poate depune o singură propunere de proiect la acest apel.
 • Coordonatorul de proiect şi echipa de cercetători din România trebuie să fie afiliaţi unei instituții de învățământ superior sau instituţii de cercetare-dezvoltare, numite generic instituţii gazdă.
 • O instituţie gazdă din România nu poate fi o întreprindere, în sensul legislaţiei privind ajutorul de stat.
 • În cazul în care pentru realizarea activităţilor proiectului participă mai multe instituţii gazdă din România, propunerea de proiect va fi depusă de o singură entitate, cu rol de coordonare.
 • Instituţia coordonatoare din România trebuie să aibă un contract în derulare finanţat pe plan naţional sau/şi pe plan internaţional având aceeaşi tematică de cercetare, sau similară cu cea propusă pe plan bilateral, iar coordonatorul de proiect face parte din echipa proiectului în derulare (în acest sens se va anexa la cererea de finanţare o copie după contract şi după lista echipei proiectului în derulare). Este acceptată şi o declaraţie semnată de reprezentantul legal al unităţii, prin care se certifică faptul că tema de cercetare propusă în cooperarea bilaterală face parte din planul de cercetare al unităţii.
 • Proiectele care au beneficiat deja de o finanțare în cadrul cooperării Programului PAI-Brâncuși nu mai primesc finanțare în cadrul unui nou proiect cu aceeași temă de cercetare.
 • Propunerile de proiect trebuie să fie depuse în România și în Franța pentru a fi eligibile.

 

 

III.  Buget

 

Bugetul total al competiției prevăzut de ANCSI este de 700.000 lei, în limita bugetului aprobat prin Legea bugetului, din care în anul 2017 bugetul prevăzut este de 350.000 lei și în anul 2018 de 350.000 lei.

 

Durata unui proiect este de maxim 24 luni, dar nu mai târziu de luna decembrie 2018.

 

Toate proiectele conțin cel mult 2 vizite de scurtă durată (maxim 7 zile fiecare/an/proiect) și o vizită de lungă durată (maxim 30 zile/vizită/proiect) pentru cercetătorii francezi în România (diurnă de 60 RON/zi/pers și cazare la hotel maxim 3 stele).

 

Din cele 25 de proiecte selectate pentru finanțare în cadrul Comisiei Mixte româno-franceză, 12 proiecte vor beneficia de vizită de lungă durată.

Selectarea de către partea română a celor 12 proiecte se va face în ordinea descrescătoare a notelor obținute la evaluarea națională. Decizia de finanțare a acestora (6 proiecte în primul an și 6 proiecte în anul al doilea) va ține cont de opțiunile exprimate în propunerea de proiect și de bugetul disponibil. În etapa de contractare, proiectele depuse de români, de pe pozițiile 13 – 25 din lista decisă de Comisia Mixtă româno-franceză, își vor redimensiona bugetul, fără a lua în calcul cheltuielile legate de vizita de lungă durată.

 

Bursele acordate de partea franceză vor fi în număr de 6/an și vor fi acordate cercetătorilor români care vor efectua un stagiu în Franța, exclusiv în baza evaluării părții franceze, conform regulilor acesteia.

 

Cheltuieli asigurate de partea română:

 • transport internaţionaldus-întors până în localitatea în care se desfășoară activitatea de cercetare, precum și asigurare medicală, pentru cercetătorii români, echivalent a 2 bilete de avion (maxim 550 EURO/bilet), într-un interval de 12 luni (pentru cercetătorii care efectuează vizite de scurtă durată – maxim 7 zile/an);
 • în cadrul vizitei de scurtă durată pentru cercetătorii francezi (maxim 2 persoane/an): diurnăde 60 RON/zi/pers și cazare la hotel maxim 3 stele, până la maxim 7 zile/vizită/persoană, într-un interval de 12 luni;
 • diurnăși cazare în România și cheltuielile cu transportul intern pentru cercetătorii români, în cazul în care sunt prevăzute deplasări interne în interesul proiectului împreună cu membri din echipa franceză;
 • asigurarea cheltuielilor cudeplasările cercetătorilor francezi, pe teritoriul României, în interesul proiectului, împreună cu membrii din echipa română;
 • în cazul vizitei de lungă durată pentru tinerii cercetătorii francezi (maxim 1 vizită/proiect/an): diurnăde 60 RON/zi/pers și cazare la hotel maxim 3 stele, până la maxim 30 zile/vizită/proiect, într-un interval de 12 luni. Sunt încurajați tinerii cercetători francezi (doctoranzii și post-doctoranzii) să beneficieze de aceste vizite de lungă durată.

 

Cheltuieli asigurate de partea franceză:

 • transport internaţional dus-întorspână în localitatea în care se desfăşoară activitatea de cercetare, pentru cercetătorii francezi,echivalent a 2 bilete de avion (maxim 600 EURO/bilet), într-un interval de 12 luni;
 • vizită de scurtă durată:indemnizație zilnică pentru cercetătorii români,în valoare de 110 euro/persoană, pentru 2 persoane, până la maxim 7 zile/vizită/persoană, într-un interval de 12 luni;
 • bursăpentru cercetătorii români(maxim 6 burse/an): indemnizație de 1850 euro, pentru o persoană, pentru o vizită de până la maxim 30 zile, într-un interval de 12 luni. Sunt încurajați tinerii cercetători români (doctoranzii și post-doctoranzii) să beneficieze de această bursă.

 

Cheltuielile legate de transportul internațional dus-întors, până în localitatea în care se desfăşoară activitatea de cercetare (pentru cele 12 proiecte selectate), pentru cercetătorii români care beneficiază de bursă, precum și pentru cercetătorii francezi care beneficiază de vizite de lungă durată, vor fi asigurate din surse proprii.

 

 

IV.  Prezentarea propunerilor de proiecte

 

Prezentarea propunerii (RO)

 

Cercetătorii din România depun propunerile de proiecte la UEFISCDI până la data de 25 iulie 2016, ora 16:00.

 

Depunerea propunerilor de proiecte se face într-o singură etapă, utilizându-se platforma de depunere online www.uefiscdi-direct.ro, care va fi disponibilă începând cu data de 04.07.2016.

 

Lista documentelor ce se încarcă în platforma online:

 • Cererea de finanțare (titlul și descrierea proiectului în limba română și franceză);
 • Declaraţie privind neimplicarea ajutorului de stat;
 • Declaraţie de nefinanţare din alte surse;
 • Declaraţie de eligibilitate;
 • Declaraţie pe propria răspundere a coordonatorului român;
 • Declaraţie pe propria răspundere a instituţiei gazdă coordonatoare din România;
 • Acord de colaborare între instituții gazdă participante în proiect;
 • Acord ferm de colaborare între partenerii români (dacă este cazul).

 

Documentele solicitate mai sus sunt prezentate pe pagina web a UEFISCDI dedicată apelului bilateral România-Franța.

 

Pentru proiectele acceptate la finanțare Raportul final (semnat de ambii directori de proiect) va fi redactat în limba română și limba franceză și va fi depus la finalul proiectului.

 

În cadrul prezentului apel comun, coordonatorii de proiect din România vor solicita doar sume necesare mobilităţilor.

 

Calendarul activităţilor prevăzute în cadrul apelului lansat în anul 2016 pentru propunerile de proiecte:

 

21 iunie 2016

  Lansarea Apelului

25 iulie 2016

  Termenul limită pentru depunerea propunerilor de proiecte

25 iulie – 01 august 2016

  Verificarea eligibilităţii propunerilor de proiecte şi afişarea rezultatelor preliminare privind eligibilitatea

02 august – 30 septembrie 2016

  Evaluarea științifică a propunerilor de proiecte

octombrie 2016

  Selectarea propunerilor de proiecte în vederea finanţării

noiembrie 2016

  Afișarea proiectelor propuse la finanțare

noiembrie-decembrie 2016

  Semnarea contractelor de finanțare

 

Pachet de informaţii aprobat prin Decizia ANCSI nr.9059/23.02.2016.


Textul apelului comun pentru competiţia de proiecte bilaterale Romania-Franţa (Programul de Acţiuni Integrate Brâncuşi)
aprobat prin Decizia ANCSI nr.9275/17.06.2016.

 

 

V. Procedura de evaluare şi selecţie a propunerilor de proiecte

 

V.I. Verificarea eligibilităţii

Cererile de finanţare sunt verificate de către personalul administrativ al UEFISCDI, pentru a se asigura că sunt îndeplinite criteriile de eligibilitate. Numai propunerile de proiecte declarate eligibile de toate agenţiile de finanţare implicate vor intra în evaluare.

Lista cu propunerile de proiecte eligibile va fi afişată pe pagina web a UEFISCDI - www.uefiscdi.gov.ro. La momentul afişării rezultatelor, UEFISCDI notifică coordonatorii români de proiecte, prin email, la adresele specificate de aceştia în cererile de finanţare.

 

V.II. Evaluarea ştiinţifică

Fiecare propunere eligibilă este evaluată din punct de vedere al calităţii de către experţi evaluatori, atât în România cât şi în Franţa.

In România fiecare cerere de finanţare declarată eligibilă este evaluată de către 3 experţi independenţi care acordă punctaj conform fişei de evaluare.

 

 

VI. Decizia de finanţare

Lista finală de proiecte acceptate la finanţare va fi stabilită în urma negocierilor în cadrul Comisiei mixte ANCSI-Franţa, în baza punctajelor celor două evaluări naţionale.

Lista propunerilor de proiecte acceptate la finanţare va fi publicată pe pagina web a UEFISCDI, www.uefiscdi.gov.ro.

 

 

VII. Contractarea

Pentru fiecare proiect câştigător se va semna câte un contract între fiecare agenţie de finanţare şi instituţie coordonatoare.

In vederea semnării contractelor de finanţare, UEFISCDI va notifica coordonatorii români de proiecte, prin e-mail, la adresele specificate de aceştia în cererile de finanţare.

Modelul de contract, pentru partea română, este prezentat pe pagina web a UEFISCDI dedicată apelului bilateral România-Franţa, identificator: PN-III- PN-III-CEI-BIM-PM.

 

 

VIII. Persoane de contact

 

România:

UEFISCDI

Claudia MUREA, Responsabil proiecte

Compartimentul Program Cooperare Europeană şi Internaţională

Tel: +4021 302.3864 Fax: +4021 311.5992

E-mail: claudia.murea@uefiscdi.ro

Adresa: Str. Mendeleev, Nr. 21-25, Sector 1, 010362 Bucureşti, România, Camera 623

 

ANCSI

Elena DINU

Consilier afaceri europene

Direcţia Relaţii Internaţionale

Tel: +4021 318 3064

E-mail: elena.dinu@ancs.ro

             Adresa: Str. Mendeleev, Nr. 21-25, Sector 1, 010362 Bucureşti, România, Camera 403

 

Franţa:

Institut Français de Roumanie

Michel Roy

      Attaché de coopération universitaire et scientifique

      Tel : +40374 125.260; Portable: +40752 318.535

      Email: michel.roy@diplomatie.uouv.fr

      Adresa: 77 Bd Dacia 020 051 Bucureşti - Sector 2

 

 

 

Mai multe informaţii:

 

Ro:    http://uefiscdi.gov.ro/articole/4556/Pachet-de-informatii--Competitie-cooperare-bilaterala-Romania-Franta-Programul-de-Actiuni-Integrate.html

 

Fr:    http://www.campusfrance.org/fr/brancusi#main-content[1]
În conformitate cu HG 583/2015.

 

.

Modificat la: 2016-06-22 09:25:00
e-Cerere 544
e-Petiție