S-a deschis apelul comun ROMÂNIA-BELGIA(Comunitatea VALONĂ) pentru competiţie de proiecte

 

 

I. Scop

La competiție se înaintează propuneri de proiecte comune care, prin metodele de executare prezintă o importanță științifică și practică majoră și au ca scop dezvoltarea și aprofundarea cunoștințelor și activităților de cercetare, precum și eficientizarea mobilității cercetătorilor, schimbului de experiență și accesul la infrastructura de cercetare de scară medie și înaltă.

 

In cadrul domeniilor de cercetare și inovare considerate ca prioritare, cele două Părți reafirmă dorința lor de a susține măsurile de facilitare a relațiilor dintre polii de competitivitate, centrele de inovare și clustere.

 

 

II. Criterii de eligibilitate

- Se pot depune propuneri de proiecte din toate domeniile științifice, punându-se accent pe:

științele vieții, inginerie mecanică, aeronautică și aerospațial, mediu, inclusiv tehnologiile de mediu și reciclarea deșeurilor; managementul zonelor industriale dezafectate și dezvoltare durabilă.

- Coordonatorul de proiect și echipa de cercetători din România trebuie să fie cetățeni sau rezidenți permanenți în România, care vor locui în România pe toată durata derulării proiectului;

- Coordonatorul de proiect poate prezenta o singură propunere de proiect.

- Coordonatorul de proiect și echipa de cercetători din România trebuie să fie afiliați unei instituții de învățământ superior sau instituții de cercetare-dezvoltare, numite generic instituții gazdă;

- O instituție gazdă din România nu poate fi o întreprindere, în sensul legislației privind ajutorul de stat;

- În cazul în care pentru realizarea activităților proiectului participă mai multe instituții gazdă, propunerea de proiect va fi depusă de o singură entitate, cu rol de coordonare.

- Instituţia coordonatoare din România trebuie să aibă un contract în derulare finanţat pe plan naţional sau/şi pe plan internaţional având aceeaşi tematică de cercetare, sau similară cu cea propusă pe plan bilateral, iar coordonatorul de proiect face parte din echipa proiectului în derulare (în acest sens se va anexa la cererea de finanţare o copie după contract şi după lista echipei proiectului în derulare). Este acceptată şi o declaraţie semnată de reprezentantul legal al unităţii, prin care se certifică faptul că tema de cercetare propusă în cooperarea bilaterală face parte din planul de cercetare al unităţii;

 

 

III. Buget

Bugetul prevăzut de ANCSI este de 500.000 lei: 150.000 lei în 2016, 250.000 lei în 2017 și 100.000 lei în 2018.

Durata unui proiect este de maxim 24 luni.

Se estimează că se vor finanța în jur de 20 de proiecte.

 

Cheltuieli eligibile pentru cercetătorii români nominalizați în echipa proiectului:

- transport internațional dus-întors până în localitatea în care se desfășoară activitatea de cercetare precum și asigurare medicală, asigurate de partea română;

- cheltuieli de transport internațional echivalent a 3 bilete de avion, dus-întors, într-un interval de 12 luni, asigurate de partea română. Deplasarea unui număr mai mare de persoane se poate face cu trenul sau auto fără a se depăși echivalentul sumei prevăzute mai sus.

- diurna și cazare în România și cheltuielile cu transportul intern, în cazul în care sunt prevăzute deplasări interne în interesul proiectului împreună cu membri din echipa belgiană, asigurate de partea română, în conformitate cu legislația în vigoare.

- vizită de scurtă durată:indemnizație zilnică de 80 euro/pers., pentru 2 persoane, pentru maxim 14 zile/vizită, într-un interval de 12 luni, asigurată de partea valonă.

- vizită de lungă durată: indemnizație de 1250 euro, pentru o persoană, pentru o vizită de 30 zile, într-un interval de 12 luni, asigurată de partea valonă.

Cheltuieli eligibile pentru cercetătorii din Comunitatea Valonă nominalizați în echipa proiectului:

- transport internaţional dus-întors până în localitatea în care se desfăşoară activitatea de cercetare, asigurate de partea valonă;

- vizită de scurtă durată: diurnă de 60 RON/zi/pers și cazare la hotel maxim 3 stele, pentru 2 persoane, pentru maxim 14 zile/vizită, într-un interval de 12 luni, asigurate de partea română;

- vizită de lungă durată: diurnăde60 RON/zi și cazare la hotel maxim 3 stele, pentru 1 persoană, pentru maxim 30 zile, într-un interval de 12 luni, asigurate de partea română;

- asigurarea de către partea română a deplasărilor cercetătorilor belgieni, pe teritoriul României, în interesul proiectului, împreună cu membri din echipa română.

 

 

IV. Prezentarea propunerilor de proiecte

Prezentarea propunerii (RO)

Cercetătorii din România depun propunerile de proiecte la UEFISCDI până la data de 30 iunie 2016,  ora 16:00.

Depunerea propunerilor de proiecte se face într-o singură etapă, utilizându-se platforma de depunere online www.uefiscdi-direct.ro.

Lista documentelor ce se încarcă în platforma online:

- Cererea de finanțare (titlul și descrierea proiectului în limba română și engleză)

- Declarație privind neimplicarea ajutorului de stat

- Declarație de nefinanțare din alte surse

- Declarație de eligibilitate

- Declarație pe propria răspundere a coordonatorului român

- Declarație pe propria răspundere a instituției gazdă coordonatoare din România

- Acord de colaborare între instituții gazdă participante în proiect

- Acord ferm de colaborare între partenerii români (dacă este cazul)

Documentele solicitate mai sus sunt prezentate pe pagina web a UEFISCDI dedicată apelului bilateral RO-Valonia-Belgia.

Pentru proiectele acceptate la finanțare Raportul final (semnat de ambii directori de proiect) va fi redactat în limba română și limba franceză.

În cadrul prezentului apel comun, coordonatorii de proiect din România vor solicita doar sume necesare mobilităţilor.

 

Calendarul activităţilor prevăzute în cadrul apelului lansat în anul 2016 pentru propunerile de proiecte:

03 Mai 2016

Lansarea Apelului

30 Iunie 2016

Termenul limită pentru depunerea propunerilor de proiecte

01-15 Iulie 2016

Verificarea eligibilităţii propunerilor de proiecte şi afişarea rezultatelor preliminare privind eligibilitatea

18 Iulie – 15 Septembrie  2016

Evaluarea științifică a propunerilor de proiecte

27 Septembrie 2016

Selectarea propunerilor de proiecte în vederea finanţării

 

 

V. Procedura de evaluare și selecție a propunerilor de proiecte

Verificarea eligibilității

Cererile de finanțare sunt verificate de către personalul administrativ al UEFISCDI, pentru a se asigura că sunt îndeplinite criteriile de eligibilitate. Numai propunerile de proiecte declarate eligibile de toate agențiile de finanțare implicate vor intra în evaluare.

Lista cu propunerile de proiecte eligibile va fi afișată pe pagina web a UEFISCDI – www.uefiscdi.gov.ro. La momentul afișării rezultatelor, UEFISCDI notifică coordonatorii români de proiecte, prin email, la adresele specificate de aceștia în cererile de finanțare.

 

Evaluarea științifică

Fiecare propunere eligibilă este evaluată din punct de vedere al calității de către experți evaluatori, atât în România cât și în Belgia.

În România fiecare cerere de finanțare declarată eligibilă este evaluată de către 3 experți independenți care acordă punctaj conform fișei de evaluare.

 

VI. Decizia de finanțare

Lista finală de proiecte acceptate la finanțare va fi stabilită în urma negocierilor în cadrul Comisiei mixte ANCSI-Valonia-Bruxelles Internațional de cooperare științifică și tehnologică, în baza mediei obținute din punctajele cele două evaluări naționale.

Lista propunerilor de proiecte acceptate la finanțare va fi publicată pe pagina web a UEFISCDI, www.uefiscdi.gov.ro.

 

VII. Contractarea

Pentru fiecare proiect câștigător se va semna câte un contract între fiecare agenție de finanțare și instituție coordonatoare.

În vederea semnării contractelor de finanțare, UEFISCDI va notifica coordonatorii români de proiecte, prin email, la adresele specificate de aceștia în cererile de finanțare.

Modelul de contract, pentru partea română, este prezentat pe pagina web a UEFISCDI dedicată apelului bilateral RO-Belgia, identificator: PN-III-CEI-BIM-PBE

 

Acord de cooperare între instituţiile partenere.

Pachet de informaţii

 

 

VIII. Persoane de contact:

 

- România:

UEFISCDI

Olivia Puiu

Responsabil proiecte

Compartimentul Program Cooperare Europeană și Internațională

Tel: +40 21 308 05 82   Fax: +40 21 311 59 92

E-mail: olivia.puiu@uefiscdi.ro

Adresa: Mendeleev Nr. 21-25 Sector 1, 010362 Bucuresti, Romania, Camera 623

 

ANCSI

Mădălina Borceanu

Consilier

Direcția Politici și Programe Europene și Internaționale

Tel: +40 21 318 30 64                          

E-mail: madalina.borceanu@ancs.ro

Adresa: Mendeleev Nr. 21-25 Sector 1, 010362 Bucuresti, Romania

 

 

- Valonia-Bruxelles Internațional:

 

Wallonie-Bruxelles International

Laurence Capelle

Chef du service Roumanie

Place Sainctelette 2

1080 Bruxelles

Tél : +32 (0) 2 421 87 42

l.capelle@wbi.be

 

 

.

Modificat la: 2016-04-29 14:53:00
e-Cerere 544
e-Petiție