Rezultatele evaluării propunerilor de proiecte din cadrul Programelor-nucleu - competiţia 2016

 

Rezultatele evaluării propunerilor de proiecte din cadrul Programelor-nucleu, competiţia 2016

 

 

Nr.crt. Instituţia depunătoare de program-nucleu Denumire Program Nucleu Lista proiectelor evaluate
1. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Optoelectronică - INOE 2000 Cercetări avansate în domeniul proceselor fizice și tehnicilor specifice și complementare sistemelor care emit, modulează, transmit și recepționează radiația optică - OPTRONICA IV descarcă
2. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Turbomotoare - COMOTI Cercetări teoretice și experimentale ale mașinilor paletate rotative în sinergie cu obiectivele Uniunii Europene - TURBO 2020 descarcă
3. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în domeniul Geofizicii Geochimiei şi Teledetecţiei - Institutul Geologic al României - IGR Geologie pentru societate în România - GEOSOR descarcă
4. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Textile şi Pielărie - INCDTP Cercetare-Dezvoltare și Inovare pentru creșterea competitivității industriei textile-pielărie și a domeniilor conexe - INOVA-TEX-PEL descarcă
5. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Maşini şi Instalaţii destinate Agriculturii şi Industriei Alimentare - INMA Cercetări privind fundamentarea tehnico-științifică și realizarea de tehnologii inovative și echipamente tehnice inteligente destinate agriculturii, silviculturii și industriei alimentare - TIASIA descarcă
6. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică şi Inginerie Nucleară "Horia Hulubei" - IFIN-HH Cercetări științifice de fizica și inginerie nucleară - PNIFIN-HH descarcă
7. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Laserilor, Plasmei şi Radiaţiilor - INFLPR Cercetări avansate de laseri-plasma-radiatie-spatiu - LAPLAS IV descarcă
8. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică Tehnică - IFT Iaşi Magnetism, materiale Magnetice și aplicații - 3MAP descarcă
9. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor - INCDFM Multidisciplinaritate și sinergie în domeniul fizicii stării condensate și al materialelor funcționale - MS-FISCOMAT descarcă
10. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului - INCDFP Cercetări multidisciplinare avansate pentru monitorizarea și modelarea fenomenului seismic și reducerea efectelor acestuia - CREATOR descarcă
11. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Chimico-Farmaceutică - ICCF Produse bioactive pentru sănătate - BIOACTIVSAN descarcă
12. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Electrochimie şi Materie Condensată - INCEMC Tehnologii, materiale și produse sustenabile - TEMAPS descarcă
13. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Geologie şi Geoecologie Marină - GEOECOMAR Cercetări fundamentale și aplicative în cadrul macro-sistemului Dunăre - Delta Dunării - Marea Neagră în vederea dezvoltării durabile a României prin evidențierea de noi resurse și protecția mediului - DELMAR descarcă
14. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Ştiinţe Biologice - INSB Dezvoltarea de instrumente și strategii de valorificare superioară a resurselor naturale pentru imbunătățirea exploatării durabile a acestora în bio-industrii și conservarea funcțiilor ecosistemelor - BIODIVERS descarcă
15. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microtehnologie - IMT Bucuresti Tehnologii generice esențiale pentru priorități ale specializării inteligente - TEHNOSPEC descarcă
16. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice şi Izotopice - ICSI Rm. Vâlcea Cercetări inovative pentru tehnologii energetice curate și imbunătățirea calității vieții - Clean ENLIFE descarcă
17. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice şi Moleculare - INCDTIM Cluj-Napoca Tehnologii izotopice și moleculare: de la cercetare-dezvoltare la inovare - IZOMOL descarcă
18. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrică - INCDIE ICPE-CA Inginerie electrică pentru creșterea competitivității economieii românești prin inovarea - EFICIENT descarcă
19. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Aerospaţială "Elie Carafoli" - INCAS Bucureşti Cercetări avansate pentru creșterea competitivității și capacității de concepție, analiză și expertiză specifică în domeniul aerospațial - AEROEXPERT 2016-2017 descarcă
20. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Mecatronică şi Tehnica Măsurării - INCD MTM Ingineria mecatronicii inteligente și a sistemelor cyber-mecatronice - IMISC-M descarcă
21. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare şi Încercări pentru Electrotehnică - ICMET Craiova Creșterea competitivității ICMET Craiova în domeniile de specializare inteligentă ”Energie, mediu și schimbări climatice”, ”Eco-nano tehnologii și materiale avansate”, prin cercetare, dezvoltare și inovare de produse, tehnologii, servicii științifice și infrastructuri de cercetare - COMSIN descarcă
22. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Industrială - INCD ECOIND Cercetarea de mediu - prioritate în dezvoltarea industrială durabilă bazată pe cunoaștere și inovare -ECO MEDIND descarcă
23. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Sudura şi Încercări de  Materiale -  ISIM Timişoara Dezvoltarea și promovarea tehnologiilor generice esențiale în scopul creșterii competitivității și consolidării domeniilor de competență ale ISIM Timișoara - PN-ISIM descarcă
24. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Metale şi Resurse Radioactive - ICPMRR Dezvoltarea cunoașterii în domeniul resurselor minerale primare și secundare cu respectarea principiului dezvoltării durabile și protecției sănătății - DERMIN descarcă
25. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie şi Petrochimie - ICECHIM Bucureşti Prioritățile chimiei pentru dezvoltarea domeniilor de specializare inteligentă - SMART-PRIOCHEM descarcă
26. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Metale Neferoase şi Rare - IMNR Noi concepte și metode pentru eficientizarea obținerii și utilizării resurselor de metale neferoase și substituția materialelor critice - ECOINTELMAT descarcă
27. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Securitate Minieră şi Protectie Antiexplozivă - INSEMEX Petroşani Dezvoltarea de noi concepte, metode, procese și tehnologii privind securitatea exploatării resurselor minerale, protecția la explozie, protejarea omului și a mediului, având la bază cunoașterea, evaluarea și elaborarea de soluții pentru diminuarea factorilor de risc - PROMINEX descarcă
28. Institutul  National de Cercetare-Dezvoltare pentru Energie - ICEMENERG Tehnologii avansate pentru dezvoltarea durabilă a sectorului energetic din România - TADER descarcă
29. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Urbanism şi Amenajarea Teritoriului - URBAN-INCERC Cercetări integrate pentru reziliența, eficiența, siguranța și confortul mediului construit - CRESC descarcă
30. Institutul Naţional de Studii şi Cercetări pentru Comunicaţii - INSCC Comunicații avansate pentru servicii inteligente - COMASIN descarcă
31. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Muncii "Alexandru Darabonţ" - INCDPM Securitate și Sănătate în Muncă - SSM 2016-2017 descarcă
32. Institutul Naţional de Cercetare Ştiinţifică în domeniul Muncii şi Protecţiei Sociale - INCSMPS Ocupare de calitate, politici sociale inovative, coeziune și incluziune socială - CALINOV descarcă
33. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului - INCDPM Bucureşti Mediu, Energie Verde, Apă, Sturioni - MEVAS descarcă
34. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei şi Ştiinţelor Biomedicale "Victor Babeş" - INCD DPSB "Victor Babeş" De la tehnologii de diagnostic molecular la medicina de precizie - TDM-MP descarcă
35. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare - IBA Cercetări privind identificarea și utilizarea unor compuși bioactivi care pot îmbunătăți valoarea nutritivă a alimentelor și a unor factori care pot afecta integritatea alimentelor - NUTRISAN descarcă
36. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie şi Protecţia Mediului - ICPA Gestionarea riscului indus de schimbările globale asupra resurselor de sol - frontieră a zonei critice terestre. descarcă
37. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare  Agricolă Fundulea - INCDA Fundulea Imbunătățirea și diversificarea bazei genetice și a tehnologiilor de cultură la plantele de câmp pentru asigurarea stabilității cantitative și calitative a recoltelor - SPCC descarcă
38. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Biotehnologii în Horticultură - INCDBH, Ştefăneşti, Argeş Menținerea și caracterizarea resurselor genetice de plante horticole în scopul valorificării eficiente a caracterelor lor adaptive prin servicii complete, conforme cerințelor economiei globalizate - MCReGeHort descarcă
39. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Biologie şi Nutriţie Animală - IBNA Baloteşti Dezvotarea cercetărilor de biologie și nutriție animală în vederea creșterii impactului la nivel național și și internațional - BNA_plus descarcă
40. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof şi Sfeclă de Zahăr - INCDCSZ Braşov Cercetări în vederea dezvoltării de tehnologii, metode și soluții inovatoare în domeniul culturii cartofului, sfeclei de zahăr, plantelor medicinale și selecției animale prin abordări inter și pluridisciplinare - DTMCS descarcă
41. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Turism - INCDT Turismul în contextul noii economii axate pe cercetare-inovare - CERTUR descarcă
42. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare "Delta Dunării" - INCDDD Tulcea Delta Dunării - Delta Dunării descarcă
43. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Marină "Grigore Antipa"- INCDM , Constanţa Cercetări orientate către ”Creșterea albastră” în scopul demonstrării oportunităților Mării Negre și valorizării acesteia - PROMARE descarcă
44. Institutul National de Cercetare si Dezvoltare in Silvicultura "Marin Dracea" Dezvoltarea durabilă a sectorului forestier, creșterea competitivității acestuia și a calității vieții - DESFOR descarcă
45. Institutul Naţional de Cercetare "Cantacuzino" - IC Evaluarea riscurilor majore majore pentru sănătatea umană și dezvoltarea de metodologii, tehnologii și produse pentru a asigura un nivel ridicat de protecție a acesteia - IC-PROTSAN descarcă
46. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Imbunătățiri Funciare INCDIF- ISPIF București Valorificarea unor resurse naturale prin amenajările de îmbunătățiri funciare cuprinse în proiectele de dezvoltare rurală durabilă - VALRESIF descarcă
47. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - ICI Sisteme, tehnologii, metode și modele pentru dezvoltarea cunoașterii în domeniile TIC - cognotic descarcă
48. Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Plantelor - ICDPP Sisteme de protecție integrată a plantelor adaptate cerințelor agriculturii durabile cu efecte minime cauzate de schimbări climatice - PRATOCLIM descarcă
49. Institutul de Cercetare Dezvoltare pentru Pajisti Brasov Cercetări privind punerea în valoare a patrimoniului pastoral al României, specifice fiecărei condiții staționale, pentru realizarea unor sisteme agricole durabile, cu efecte minime cauzate de schimbările climatice - PRATOCLIM descarcă

Modificat la: 2016-02-17 17:32:00
e-Cerere 544
e-Petiție