Cercetare în sectoare prioritare


Programul va finanța proiecte de cercetare coordonate de România şi derulate în parteneriat cu cel puţin unul din cele trei state donatoare în următoarele domenii tematice:
 
1.    Energie regenerabilă
2.    Sănătate și siguranță alimentară
3.    Protecția și managementul mediului
4.    Științe sociale și umaniste.

1. Energie regenerabilă
Din punct de vedere al resurselor, structurilor instituționale, modelului de consum și al obiectivelor cercetării, România se află în poziția de a coopera pe o multitudine de aspecte , inclusiv generarea de energie prin micro-hidrocentrale și de energie eoliană , solară și geotermală, dar şi utilizarea biomasei, bio - combustibililor și a combustibililor alternativi cu emisii reduse de carbon.
Obiectivele generale ale acestui domeniu tematic sunt:
-Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și a poluanțiilor atmosferici;
-Creșterea cotei de energie regenerabilă în balanța de energie în România și statele donatoare;
-Consolidarea bazei de cunoștințe privind mediul şi schimbările climatice cu scopul de a creşte punerea în aplicare a tehnologiilor de mediu.

2. Sănătate și siguranță alimentară
Cercetarea în acest domeniu își propune să promoveze activitățile care vor îmbunătăți calitatea vieții și bunăstarea societății.
Obiectivele generale ale acestui domeniu tematic sunt:
-Stimularea cercetării multidisciplinare (medicală și inginerie), pentru îmbunătățirea calității vieții și a bunăstării, inclusiv a persoanelor în vârstă;
-Promovarea mecanismelor de guvernare pentru îmbunătățirea sănătății publice, a informațiilor de sănătate și a performanței sistemelor de sănătate;
-Oferirea a noi metode și îmbunătățirea metodele existente pentru a facilita accesul la supravegherea medicală și diagnostic medical de specialitate;
-Reducerea riscurilor legate de alimente şi a riscurilor de contaminare a alimentelor;
-Creşterea încrederii în industria alimentară şi îmbunătăţirea nivelului de cunoaştere al consumatorului şi a capacităţii lui de a face alegeri sănătoase;
-Îmbunătățirea stării de sănătate a populației rome și a altor grupuri dezavantajate.

3. Protecția și managementul  mediului
Centrele industriale din centrul și sudul României generează probleme serioase de poluare a aerului. O parte din apele uzate industriale se varsă în sistemul Dunării amenințând diverse ecosisteme din Delta Dunării și Marea Neagră.
Programul are ca scop îmbunătățirea expertizei naționale și a capacității în studiile avansate de mediu, în monitorizarea și prelucrarea datelor pentru dezvoltarea de soluții robuste pentru gestionarea durabilă a ecosistemelor și pentru îmbunătățirea calităţii aerului, apei, sedimentelor și solurilor.
Obiectivele generale ale acestui domeniu tematic sunt următoarele:
-Îmbunătăţirea în ceea ce priveşte respectarealegislației de mediu;
-Prevenirea daunelor şi a efectelor negative cauzate mediului de produse chimice şi deşeuri periculoase;
-Dezvoltarea unui management durabil al resurselor naturale în paralel cu conservarea biodiversității;
-Dezvoltarea și implementarea tehnologiilor moderne de monitorizare a mediului și de evaluare a riscurilor; prezicerea impactului regional al schimbărilor climatice pe baza datelor numerice;
-Creşterea aplicării rezultatelor cercetării în planificarea și controlul mediului, precum și adaptarea la schimbările climatice.

4. Stiințe sociale și umaniste
Cercetătorii  sunt invitaţi să abordeze aspectele care vor contribui la obiectivele acestui domeniu tematic atât pe termen scurt cât şi pe termen lung şi să trateze, în special, problemele legate de populația romă.
Obiectivele generale ale acestui domeniu tematic sunt:
-Creşterea bunei guvernări și a participării democratice;
-Creșterea capacităţii societății de a face față schimbărilor demografice și diversităţii culturale;
-Consolidarea capacității și dezvoltarea resurselor umane;
-Sporirea inovării și a creșterii economice;
-Imbunătățirea condițiilor de viață a populației rome și ale altor grupuri dezavantajate;
-Stimularea cercetării interdisciplinare;
-Creşterea cunoaşterii în ceea ce priveşte relaţiile bilaterale între România şi statele donatoare.

 

 

 

 

 

.

Modificat la: 2014-04-11 13:10:00
e-Cerere 544
e-Petiție