Cadrul juridic

Română | English

                                           

 

 

 

Cadrul juridic aplicabil Programului este asigurat de următoarele documente:

 

- Ghid pentru verificarea cheltuielilor efectuate în cadrul proiectelor finanţate prin Mecanismul financiar al Spaţiului Economic European 2009-2014 şi Mecanismul financiar norvegian 2009-2014 - 11.04.2016 15:00

 

- Ordin al Ministrului Fondurilor Europene privind aplicarea sumelor forfetare în cazul deplasărilor finanţate din Fondul pentru relaţii bilaterale la nivel naţional şi de program în cadrul Mecanismului financiar SEE şi Mecanismului financiar norvegian 2009-2014 - 11.04.2016 15:00


- Ordinul Ministrului Afacerilor Europene nr. 265/04.04.2012 pentru publicarea Memorandumului de Înţelegere între Islanda, Principatul Liechtenstein, Regatul Norvegiei şi Guvernul României privind implementarea Mecanismului Financiar SEE 2009 – 2014,


- Protocolul 38b la Acordul SEE privind Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic European 2009-2014

 

- Regulamentul de implementare al Mecanismului Financiar Spaţiul Economic European 2009-2014, adoptat de Comitetul Mecanismului Financiar în conformitate cu Art. 8.8 al Protocolului 38b la Acordul EEA din 13 ianuarie 2011 şi confirmat de Comitetul permanent al statelor AELS în 18 ianuarie 2011,

 

- Legea nr. 246/17 iulie 2013 pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 88/2012 privind cadrul instituţional pentru coordonarea, implementarea şi gestionarea asistenţei financiare acordate României prin Mecanismul Financiar Spaţiul Economic European şi Mecanismul Financiar Norvegian pe perioada de programare 2009-2014,

 

- Legea nr. 242/17 iulie 2013 pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 23/2013 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului  Financiar al Spaţiului Economic European 2009 – 2014 şi Mecanismului Financiar Norvegian 2009 – 2014,

 

- HG nr. 185/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,

 

- Ordonanţa Guvernului nr. 62/1999 privind înfiinţarea Unităţii Executive pentru Finanţarea Învăţământului Superior şi a Cercetării Ştiinţifice Universitare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 150/2000 şi OUG 74/2010,

 

- Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 4864/16.08.2011, privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare, a statului de funcţii şi a organigramei Unităţii Executive pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării (UEFISCDI),

 

- Acordul de Program între Comitetul Mecanismului Financiar stabilit de Islanda, Liechtenstein şi Norvegia şi Ministerul Fondurilor Europene pentru finanţarea Programului “Cercetare în domenii Prioritare”,

 

- Acordul de Implementare a Programului între Ministerul Fondurilor Europene şi Ministerul Educaţiei Naţionale pentru implementarea Programului  Cercetare în Domenii Prioritare,

 

- Acordul de Delegare privind implementarea Mecanismului Financiar al Spaţiului Economic European 2009-2014, Programul Cercetare în Domenii Prioritare, între Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică (ANCS) şi Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării (UEFISCDI), cu modificările şi completările ulterioare,

 

- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora,

 

- HG nr. 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificările şi completările ulterioare,

 

- OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările și completările ulterioare;

 

- H.G. nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările și completările ulterioare;

 

- HG nr.1660/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică prin mijloace electronice din OUG nr.34/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

 

- Ordinul Ministrului Fondurilor Europene nr. 1120 din 15 octombrie 2013 privind aprobarea Procedurii simplificate aplicate de beneficiarii privaţi în cadrul proiectelor finanţate din instrumente structurale, obiectivul "Convergenţă", precum şi în cadrul proiectelor finanţate prin mecanismele financiare SEE şi norvegian pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări

 

- Alte instrucţiuni/informări/ghiduri/check-listuri emise de instituțiile cu atribuții în implementarea MF SEE,

 

- Orice ghiduri şi linii directoare adoptate de Comitetul Mecanismului Financiar,

 

- Alte Ordine emise de Ministerul Finanţelor Publice şi/sau Ministerul Fondurilor Europene.

Pentru legislaţia specifică achiziţiilor publice vă rugăm să parcurgeţi site-ul www.fonduri-ue.ro.

 

 

 

Arhiva

 

 

.
 

Modificat la: 2014-04-08 16:45:00
e-Cerere 544
e-Petiție